RSS RSS print

Katedra chémie

Oznamy

Kde nás nájdete:

2. poschodie
telefón: 048 446 7202
KCH FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
e-mail: fpv.kch@umb.sk

Profil katedry

Vysokoškolská chémia reprezentovaná Katedrou chémie existuje v Banskej Bystrici už viac než 60 rokov. V roku 1954 vznikla Vyššia pedagogická škola, ktorá pripravovala budúcich učiteľov chémie. V priebehu nasledujúcich rokov došlo k mnohým reorganizáciám, presunom, zmenám vybavenia či systémov financovania. Pôvodný cieľ našich pedagógov sa však nezmenil, snažíme sa pripravovať kvalitných vysokoškolsky vzdelaných chemikov pre potreby praxe.  

Katedra chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má akreditované štúdiá predmetu chémia v odbore Učiteľstvo akademických predmetov a tiež neučiteľské študijné programy v odbore chémia: Forenzná a kriminalistická chémia (Bc.), Aplikovaná chémia a forenzna prax (Mgr.) a Environmentálna chémia (Bc.). Katedra chémie umožňuje rigorózne pokračovanie z chémie (RNDr.) a z teórie vyučovania chémie (PaedDr.).

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa orientuje na molekulové modelovanie a kvantovo-chemické výpočty v oblasti fotochémie, nelineárnych optických vlastností a relativistické efekty. Členovia katedry sa tiež venujú riešeniu aktuálnych problémov z teórie vyučovania chémie. V oblasti aplikovanej analytickej chémie naši kolegovia pracujú na problematike falšovania a zneužívania niektorých látok a skúmajú kontamináciu životného prostredia s dôrazom na povrchové a odpadové vody.

V rámci vedeckovýskumnej činnosti Katedra chémie spolupracuje s viacerými vysokými školami doma i v zahraničí. Z domácich je to predovšetkým PriF UK v Bratislave, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, PrF UPJŠ v Košiciach, PdF TU v Trnave, FHPV PU v Prešove. V zahraničí sú to skupiny na PdF UHK v Hradci Králové, PrF KU v Prahe, PrF OU v Ostrave, FUNDP v Namure v Belgicku, CEISAM v Nantes vo Francúzku, Wrocław University of Science and Technology v Poľsku, National Hellenic Research Centre, Atény, Grécko, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung v Nemecku.

Členovia katedry sa v posledných rokoch podieľali na riešení viacerých projektoch financovaných z domácich (KEGA, VEGA, APVV, výskumné úlohy v kooperácii so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave) a zahraničných zdrojov. Bilaterálne sme spolupracovali na projektoch so skupinami z Francúzka, Poľska a Česka; resp. sa zúčastnili multilaterálnych projektov COST (CODECS a MOLIM) a COPERNICUS.