RSS RSS print

Publikácie

Knižné publikácie členov katedry

  • Peter Sabo, Peter Urban, Radovan Malina, Juraj Švajda, Ingrid Turisová, 2020: Úvod do systémovej ekológie I. Banská Bystrica: Belianum - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 286 s., ISBN 978-80-557-1728-9

 

 

  

  • Anna Petrášová, Eva Uhliarová, Peter Sabo & Radoslav Považan: MANAŽMENT CHRÁNENÝCH DRUHOV RASTLÍN. Banská Bystrica: Belianum, 2013, 109 strán,  ISBN 978-80-557-0628-3
  • Svetlana Gáperová & Peter Roth: ANATÓMIA A MORFOLÓGIA RASTLÍN. Banská Bystrica: Belianum. 2. upravené vydanie na CD. 2014, 119 strán, ISBN 978-80-557-0126-4

 

  

  • Peter Sabo, Peter Urban, Ingrid Turisová, Radoslav Považan, Karol Herian: Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych problémov. Banská Bystrica: Centrum vedy a výskumu, Fakulta prírodných vied UMB, Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica, 2011, 320 strán, ISBN 978-80-968989-6-5

 

 

  • Peter Urban (Ed.): Prírodné dedičstvo obce Sucháň, Obecný úrad Sucháň, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici,Katedra biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici, 2008,  199 strán, ISBN 978-80-8083-692-4

  • Peter Urban & Marcel Uhrin: Príroda Príbeliec a širšieho okolia Mikroregiónu Východný Hont. Zborník referátov z odbornej konferencie (23.–24. 11. 2007). Vydal: Obecný úrad v Príbelciach a Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodnýchvied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, 198 strán, ISBN 978-80-8083-943-7

  

 

Vyhľadávanie v publikáciách
Eurasian Otter in Slovakia

Eurasian Otter in Slovakia (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Peter Urban a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0031-1

The aims of this paper are – to summarize the konowledge on otter distribution and biology in Slovakia – to analyze the causes of past decline and present risks, and – to draw some conservation and management implications to achieve a ...

Fundamental Genetics

Fundamental Genetics (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alberty Roman, doc. RNDr., CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0084-7

Učebnica prináša stručný popis základných faktov, princípov, teórií a experimentálnych metód, ktoré sa v genetike uplatňujú.

Chionomys Nivalis Mirhanreini

Chionomys Nivalis Mirhanreini (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marcela Adamcová a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0270-4

Autori v publikácií prinášajú základné poznatky o početnosti jedincov hraboša snežného tatranského v priebehu jednotlivých ročných období, analyzujú obdobie rozmnožovania, zastúpenie pohlavne aktívnych jedincov a ich vplyv na ...

Manažment chránených druhov

Manažment chránených druhov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Peter Urban
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1543-8Stiahnuť publikáciu:

Ochrana prírody je aktuálnym a dynamickým odvetvím Đudskej þinnosti, ktoré je pod znaþným tlakom verejnosti i médií. Aj preto sa oprávnene radí medzi tzv. krízové disciplíny (crisis disciplines), najmä vzhĐadom na ...

Manažment chránených druhov živočíchov

Manažment chránených druhov živočíchov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0627-6

Učebnica "Manažment chránených druhov živočíchov" je prierezom ohrozenia a ochrany živočíchov v kontexte moderne poňatej ochrany biodiverzity. Reprezentuje pohľad na komplexnú ochranu živočíchov ako súčasti biodiverzity, ich ...

Manažment chránených území

Manažment chránených území (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ing. Juraj Švajda, PhD., Ing. Peter Sabo, CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0618-4

Učebnica „Manažment chránených území“ reprezentuje kompiláciu a syntézu významných dostupných zdrojov a vlastného poznania a praktických skúseností autorov o manažmente, to znamená spravovaní chránených území. Dnešný ...

Mikrobiálna ekológia

Mikrobiálna ekológia (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Jana Júdová, Martin Rulík, Veronika Holá
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0272-8

Skriptá sú určené študentom prírodovedného zamerania, najmä učiteľstva biológie, systémovej ekológie, ako aj študentom doktorandského štúdia paleobiológie, celkovo všetkým záujemcom o mikroorganizmy, ich životné podmienky ich ...

Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera:Chironomidae) Slovenska, Časť 2. Tanypodinae

Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera:Chironomidae) Slovenska, Časť 2. Tanypodinae (Iné)

Autor/Kolektív:Peter Bitušík, Ladislav Hamerlík
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0799-0

Publikácia nadväzuje na 1.diel vydaný v roku 2000 a je zameraná na praktickú determináciu lariev pakomárov podčeľade Tanypodinae, Text je doplnený ilustráciami, resp. mikrofotografiami dôležitých diagnostických znakov a údajmi o ...

Úvod do systémovej ekológie I

Úvod do systémovej ekológie I (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Peter Sabo, Peter Urban, Radovan Malina, Juraj Švajda, Ingrid Turisová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1735-7Stiahnuť publikáciu:

Úvod do problematiky systémovej ekológie (diel I) ja zasadený do kontextu súčasnej globálnej krízy, keďže k jej hybným silám patrí aj nedostatočné vnímanie a rešpektovanie vysokej zložitosti organizmov, ekologických a ...

Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu

Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Peter Urban
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0864-5

Vysokoškolské skriptá Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu predstavujú len stručný výber z aktuálnej, širokej, rýchlo sa rozvíjajúcej i zaujímavej problematiky ekologického monitoringu a s ňou súvisiacich tém. Nejde o ...

Vydra riečna na Slovensku

Vydra riečna na Slovensku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Peter Urban a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0284-1

Cieľom monografie je zhrnúť výsledky výskumu rozšírenia a biológie vydry riečnej na Slovensku (vrátane modelového územia v povodniach Hrona a Turca), analyzovať aktuálne ohrozenia druhu a načrtnúť niektoré ciele a opatrenia ...

Základy biogeografie a ekológie

Základy biogeografie a ekológie (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Valerián Franc, Radovan Malina, Martina Škodová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0891-1

Cieľom vysokoškolskej učebnice Základy biogeografie a ekológie je poskytnúť orientáciu v množstve rôznorodých, v publikovaných prácach roztratených poznatkov o rozšírení rastlín a živočíchov na Zemi, ako i v ekologických ...

Základy mikrobiológie, protistológie a algológie

Základy mikrobiológie, protistológie a algológie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Matej Vesteg a kolektív
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1708-1Stiahnuť publikáciu:

Tento učebný text vznikol ako študijný materiál k predmetu Mikrobiológia a k časti o siniciach (cyanobaktériách) a riasach z predmetu Systém cyanobaktérií, rias a húb. Oba tieto predmety sú vyučované v rámci rôznych študijných ...