RSS RSS print

Výskumne ladená koncepcia vzdelávania v ekológii

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 051UMB-4/2018
Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Romana Schubertová, PhD.
Spoluriešitelia:

Lenka Balážovičová, Zuzana Melichová, Tímea Chamutiová, Marcela Adamcová,

Zahraničný projekt:nie

Hlavným cieľom projektu je rozvoj výskumných schopností žiakov v oblasti environmentalistky a prírodných vied ako aj zvyšovanie environmentálnej vnímavosti a znalostí prostredníctvom implementácie programu GLOBE. Cieľom je rovnako napomôcť pri realizácii výskumu v oblasti životného prostredia a pozitívne ovplyvniť vzťah žiakov k vede a pripraviť ich na prípadnú kariéru v tejto oblasti. 

=