RSS RSS print

Inteligentné učebné materiály pre aplikovanú botaniku, mykológiu a zoológiu

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Fakulta prírodných vied UMB

Číslo projektu:KEGA 006UMB-4/2020
Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.
Spoluriešitelia:

Alžbeta Michalíková, Alexandra Lukáčová, Tatiana Kviatková, Valerián Franc,

Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je vytvorenie inteligentných učebných materiálov predmetov: Aplikovaná botanika, Aplikovaná mykológia a Aplikovaná zoológia, pozostávajúcich z teoretických častí a praktických aplikácií. Podstatou inteligentného učebného textu je, že používateľ proptne získava relevantný a vhodný dynamický obsah, prispôsobený špecifickým potrebám a to kedykoľvek, kdekoľvek a v rámci rôznych fyzických a digitálnych platforiem. 

=