RSS RSS print

Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied

Číslo projektu:VEGA 1/0535/17
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Matej Vesteg, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Euglenoidné bičíkovce predstavujú jedny z najstarších foriem eukaryotických organizmov, Sú unikátne aj z hľadiska organizácie a expresie genetickej informácie. Mixotrofná Euglena gracilis púta pozornosť už desaťročia, v posledných rokoch aj z hľadiska biotechnologického. Najnovšie poznatky o jej genóme a transkriptóme poskytujú možnosť spoznať genetickú výbavu euglén pre viacero doposiaľ len minimálne preskúmaných procesov...

=