RSS RSS print

Funkčná a taxonomická divetzita mokradí a ich vzťah k ekosystémovým procesom

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

 

Koordinujúca organizácia:

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky

Číslo projektu:APVV-16-0236
Doba riešenia projektu:1. Júl 2017 - 30. Jún 2021
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD.
Spoluriešitelia:

Ladislav Hamerlík, Lucia Sochuliaková

Zahraničný projekt:nie

Funkčná diverzita predstavuje jednu zo súčastí biodiverzity a vyjadruje rozsah funkcií, ktoré daná skupina organizmov v ekosytéme zastáva. Vzťah medzi funkčnou a tradične využívanou taxonomickou diverzitou je vo väčšine ekosystémov takmer úplne neznámy. Projekt sa zaoberá funkčnou diverzitou mokradných spoločenstiev a jej vzťahom k diverzite taxonomickej a k ekosystémovým procesom.

=