RSS RSS print

Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Koordinujúca organizácia:

Botanický ústav SAV

Číslo projektu:VEGA 2/0040/17
Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
Spoluriešitelia:

Jozef Suja

Zahraničný projekt:nie

Mnohé poloprírodné travinno-bylinné biotopy sú v rámci celej Európy v súčasnosti v nepriaznivom stave v dôsledku sukcesných zmien, ku ktorým dochádza najmä po opustení obhospodarovania. Projekt je zameraný na testovanie rôznych manažmentových zásahov zameraných na obnovu polosuchých, mezofilných a slatinných travinno-bylinných biotopov. Venuje sa testovaniu nových metód na elimináciu šírenia nežiadúcich, expanzívnych druhov tráv v rôznych ekologických podmienkach.

=