RSS RSS print

Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Koordinujúca organizácia:

Ústav vied o Zemi SAV

Číslo projektu:APVV-15-0292
Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
Spoluriešitelia:

Ladislav Hamerlík, Katarína Trnková

Zahraničný projekt:nie

Projekt si dáva za cieľ štúdium zániku ľadovca vo vysokohorskom pásme po poslednom glaciálnom maxime s ohľadom na topografiu, nadmorskú výšku a orientáciu k svetovým stranám. Bude sledovať úzku hranicu medzi glaciálnou a postglaciálnou sedimentáciou a ekologické zmeny po ústupe ľadovca v limnických sedimentoch. Pre dosiahnutie výskumných cieľov sú vybraté plesá v celom území slovenskej časti Vysokých Tatier, ktoré v navrhovanom rozsahu ešte neboli skúmané. Sedimentárna výplň bude študovaná analytickými metódami, ktoré dosiaľ neboli použité alebo len v obmedzenej miere pri výskume postglaciálu na území Západných Karpát. Vznikne jedinečná databáza sedimentárnej výplne tatranských plies.

=