RSS RSS print

Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia ...

Informácie o projekte
Zadávateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0664/15
Doba riešenia projektu:1. Január 2015 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
Spoluriešitelia:

Radova Kyška Pipík. - GÚ SAV,
Ladislav Hamerlík, Marta Illýová - ÚZ SAV,
Katarína Trnková, Ferdinand Šporka - ÚZ SAV, Milan Novikmec, Daniela Dobríková,

Zahraničný projekt:nie

Dopad baníckej činnosti sa doteraz hodnotil skôr ako geomorfologický činiteľ, než ako vážny environmentálny problém. Na rozdiel od doterajších štúdií zameraných na výskum súčasnej krajiny a ekosystémov projekt študuje multi-proxy prístupom rozsah a intenzitu ľudských vplyvov za posledných 250 rokov. Okrem zhodnotenia kontaminácie prostredia banskými odpadmi a ich potenciálnym rizikom pre organizmy a ľudskú populáciu je to tiež unikátna príležitosť sledovať dynamiku a časovanie procesov vedúcich k súčasnému stavu terestrických a vodných ekosystémov.

=