RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Pohybová aktivita a indikátory zdravia u detí mladšieho školského veku

Číslo projektu:VEGA 1/0491/20 Doba riešenia projektu:1. December 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.

Inteligentné učebné materiály pre aplikovanú botaniku, mykológiu a zoológiu

Číslo projektu:KEGA 006UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Pakomáre ako indikátory paleoenvironmentálnych zmien: vytvorenie modelu na rekonštrukciu teplôt v neskorom glaciáli a holocéne s využitím subfosílnych spoločenstiev z tatranských plies

Číslo projektu:VEGA 1/0341/18 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Súčasná a systémová ekológia: štruktúra, dynamika a komplexita spoločenstiev a ekosystémov

Číslo projektu:KEGA 036UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Výskumne ladená koncepcia vzdelávania v ekológii

Číslo projektu:KEGA 051UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Funkčná a taxonomická divetzita mokradí a ich vzťah k ekosystémovým procesom

Číslo projektu:APVV-16-0236 Doba riešenia projektu:1. Júl 2017 - 30. Jún 2021
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD.

Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy

Číslo projektu:VEGA 2/0040/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť

Číslo projektu:VEGA 1/0535/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika

Číslo projektu:KEGA 025UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch

Číslo projektu:APVV-15-0292 Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách: multidsciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera

Číslo projektu:VEGA 1/0180/12 Doba riešenia projektu:1. Január 2012 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.