RSS RSS print

Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov biológie

Pozývame Vás na slávnostný seminár pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov v Banskej Bystrici.

Seminár sa koná pod záštitou dekanky Fakulty prírodných vied UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD.

 

Dátum a miesto konania:

5. mája 2015 9.00 hod.
Katedra biológie a ekológie FPV UMB
Tajovského 40
Banská Bystrica

 

PROGRAM:

 • 9.00   OTVORENIE
 • 9.10 - 9.30         História katedry biológie a ekológie
 • 9.30 - 10.00       Ing. Helena Jedličková, PhD. (Katedra biologie, PdF, Masarykova univerzita, Brno): Aktivizující výukové metody - problémy, výzkum a řešení ve vysokoškolském vzdělávání učitelů biologie a přírodopisu
 • 10.00 - 10.30     Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. (Katedra antropologie a genetiky člověka, PřF, Univerzita Karlova, Praha): Učitelská profese v kontextu změn v biologickém vzdělávání
 • 10.30 - 11.00     Mgr. Ilona Horychová (Sekce geologie, PřF, Univerzita Karlova, Praha): Strukturované studium z pohledu studentů učitelství přírodovědných oborů
 • 11.00 - 11.20     COFFEE BREAK
 • 11.20 - 12.00     Dr. Katarína Baluchová (Hermes LabSystems): Molekulárna genetika solídnych tumorov - trendy v indikácii biologickej liečby
 • 12.00 - 13.00     OBED
 • 13.00 - 13.30     Doc. RNDr. Mária Tulenková, PhD. (Katedra biológie, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove): Vysokoškolské vzdelávane učiteľov biológie na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej unniverzity
 • 13.30 - 14.00     Doc. Dr. Beata Barabasz-Krasny, PhD. (Katedra botaniky, Pedagogická univerzita, Krakov): Botanical subjects in curriculum of teacher specialty students at the Pedagogical University in Krakow
 • 14.00 - 14.30     Prehliadka laboratórií katedry
 • 14.30 - 14.45     PaedDr. Iveta Šanderová (Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica): Požiadavky súčasnej praxe na učiteľa biológie
 • 14.45 - 15.00     Doc. PaedDr. Valerian Franc, CSc. (Katedra biológie a ekológie, FPV, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica): Ako ďalej s vyučovaním na stredných školách?
 • 15.00 - 15.30     WORKSHOP
 • 15.30   UKONČENIE

 

Na Vašu účasť sa teší organizačný výbor seminára:

 • Doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.
 • Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
 • Doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.
 • Doc. Ing. Peter Urban, PhD.

 

Seminár podporili:

                

    

 

 

 

=