RSS RSS print

Program

Štvrtok, 14.11. 2019

8,30 – 16,00     Prezentácia – vestibul FPV UMB

Dopoludňajší blok – učebňa. č. 335

10,00 – 10,30    Otvorenie, príhovory

10,30 – 10,45    P. Urban: Július Vachold – spomienka na vzácneho človeka

10,45 – 11,15   Plenárna prednáška – J. Kadlečík., T.  Thompson  & I. Koubek: Ekologická konektivita v centre záujmu

Moderuje: J. Kadlečík

11,15 – 11,30   J. Černecký, V. Ďuricová & R. Kanka: Prínos siete chránených území z hľadiska migračných koridorov a obmedzení na Slovensku

11,30 – 11,45   A. Saxa & J. Černecký: Monitoring a reporting cicavcov európskeho významu na Slovensku

11,45 – 12,00   P. Urban, M. Ambros, J. Černecký & M. Uhrin.: Červený zoznam cicavcov Slovenska

12,00 – 12,15   J. Obuch: Náčrt zmien v zastúpení drobných cicavcov na Slovensku

12,15 – 12,30   Diskusia

12,30 – 14,00   Obed

Popoludňajší blok – moderuje: P. Bendaučebňa č. 335

14,00 – 14,15   M. Stanko, A. Csanády & L. Mošanský: Súčasný stav poznatkov o ekológii Mus spicilegus na Slovensku

14,15 – 14,30   J. Kamenišťák, I. Baláž, F. Tulis, M. Ševčík, M. Zigová & M. Ambros: Spoločenstvá drobných cicavcov mokradných biotopov juhozápadného Slovenska

14,30 – 14,45   J. Bryja, R. Šumbera, Y. Meheretu& L. A. Lavrenchenko: Anotovaný seznam, taxonomie a rozšíření hlodavců v Etiopii

14,45 – 15,00   J. Bryja, O. Mikula, R. Šumbera, A. Konečný, E. Verheyen & V. Nicolas: Fylogenomika vyřešila mezirodové vztahy u dvou největších savčích radiací v subsaharské Africe (myšovití hlodavci z tribů Arvicanthini a Praomyini)

15,00 – 15,15   V. Kostkan: Bobr evropský v Národním parku Podyjí. Tak trochu jiné bobří biotopy, než jsme zvyklí

15,15 – 15,30   E. Hapl, M. Šara, D. Lobová, A. Boroš & M. Chrenková: Súčasný stav rozšírenia sysľa pasienkového (Spermophilus citellus)  na Slovensku

15,30 – 15,45   M. Chrenková, D. Lobbová & E. Hapl: Súčasná starostlivosť o sysľa pasienkového na Slovensku – výsledky projektu Interreg SK-CZ „Sysle pre krajinu, krajina pre sysle“

15,45 – 16,00   M. Danilák: Vplyv sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) na vegetáciu

16,00 – 16,15   Diskusia

16,15 – 16,45   Prestávka na kávu + prehliadka posterov + prehliadka výstavy „100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku“

Moderuje: M. Uhrin

16,45 – 17,00   M. Rajský, M. Chrenková, Z. Formelová, Z. Mlyneková, M. Polačiková & M. Vodňanský:  Výživná hodnota prirodzenej potravy bylinožravcov v lesných ekosystémoch

17,00 – 17,15   S. Bystriansky: Los európsky a biodiverzita SR

17,15 – 17,30   A. Hartlová & M. Žmolil: Rozdíly ve vnímání některých druhů savců středoškoláky

17,30 – 17,45   D. Lobbová, G. Nusová & M. Ceľuch: Rehabilitácia netopierov a odborné poradenstvo

17.45 –18,00    Diskusia

19,00 – 23,00   Raut – učebne č. 352, 353 a chodba

Piatok, 15.11. 2019  - Učebňa č. 313  

9,00 – 9,30      Plenárna prednáška – J. Andreska:    Ochrana vlka v bývalém Československu

9,30 – 10,00    Plenárna prednáška – N. Guimarães, F. Álvares & P. Urban: Wolves and humans: disentangling conflicts in Slovakia

Moderuje: A. Lešová

10,00 – 10,15  M. Kalaš: Mortalita medveďa hnedého (Ursus arctos) a škody ním spôsobené na Slovensku v rokoch 2014 – 2018

10,15 – 10,30   J. Kubala, D. Ćirović, M. Duľa, M. Kutal, R.W. Mysłajek, S. Nowak, M. Pop, M. Shkvyria, T. Sin, L. Szemethy & D. Zlatanova: Ochrana a manažment rysa ostrovida (Lynx lynx) v Karpatoch a Európe

10,30 – 10,45   J. Kubala, B. Tám, P. Klinga, T. Iľko, B. Machciník, M. Krajči, J. Brndiar, R. Kropil & P. Smolko: Medzinárodný manažment rysa ostrovida (Lynx lynx) v Slovenských Karpatoch

10,45 – 11,00   B. Turbaková, M.  Bojda, P. Drengubiak, M. Duľa, Ľ. Hrdý, M. Kutal, J. Labuda, B. Machciník & J. Krojerová: Ochranářská genetika rysa ostrovida na česko-slovenském pohraničí

11,00 – 11,15  J. Krojerová, B. Turbaková, M. Barančeková  & P. Koubek: Využitie múzejného materiálu na analýzu priestorových a časových zmien genetickej variability populácie rysa ostrovida na Slovensku

11,15 – 11,30   Prestávka na kávu

Moderuje: J. Krojerová

11,30 – 11,45  N. Guimarães, F. Álvares, J. Ďurová & P. Urban:    Trophic Ecology of Wolves in Central Slovakia

11,45 – 12,00 E. Bošnovičová, J. Brndiar, J. Ďurová, N. Guimarães  & V. Vician:  Neinvazívne systematické monitorovanie vlčej svorky v Stolický vrchoch

12,00 – 12,15  M. Demko: Hlasová aktivita šakala zlatého (Canis aureus) v Blatnej Polianke

12,15 – 12,30  J. Jarošová, D. Antolová, V. Šnábel, P. Urban, N. Guimarães & M. Miterpáková: Výskyt E. multilocularis u domácich a voľne žijúcich mäsožravcov na Slovensku – stále aktuálna hrozba

12,30 – 12,45   Diskusia

12,45 – 13,00   Vyhodnotenie študentskej súťaže a ukončenie konferencie

13,15 – 14,30   Obed

=