RSS RSS print

Príspevky

Na konferenciu je možné prihlásiť prednášky a postery.

Časový limit na prednesenie referátu je 10 minút, ďalších 5 minút je určených na diskusiu. V prípade väčšieho množstva diskusných príspevkov je možné vyčleniť časový priestor na diskusiu po skončení bloku referátov.

Postery: 

Veľkosť panelov je 80 × 120 cm. Postery bude možné pripevniť v priebehu prezentácie až obedňajšej prestávky prvého dňa konferencie.

 

Publikovanie:

Prezentácie z konferencie je možné (podľa ich zamerania) publikovať v periodikách:

Uzávierka príspevkov vo všetkých troch periodikách je 31.11. 2019.

=