RSS RSS print

Program

Program konferencie

 24. marec 2017

Politologická študovňa Univerzitnej knižnice, Kuzmányho 1, Banská Bystrica

 

 

08:30 – 10:00    Registrácia účastníkov

10:00 – 10:15    Otvorenie konferencie, privítanie účastníkov, organizačné pokyny

Prvý blok prednášok (predsedajúci O. Majzlan)

10:15 – 10:30
Kizek T.: „Róbert Lačík a Ján Šuška – dvaja banskobystrickí zberatelia hmyzu.“

10:30 – 10:45
Sládkovičová V.: „Slovník slovenských zoológov, na Slovensku pôsobiacich, či inak spätých so Slovenskom.“

 

10:45 – 11:00 prestávka

 

Druhý blok prednášok (predsedajúci J. Kulfan)

11:00 – 11:15
Majzlan O.: „Invázie, imigrácie a infiltrácie chrobákov.“

11:15 – 11:30
Franc V.: „Pozoruhodné druhy chrobákov „zabudnutého“ regiónu Drienčanského krasu.“

11:30 – 11:45
Holecová M.: „Je Ixapion variegatum (Wencker, 1864) (Coleoptera, Apionidae) vymierajúcim druhom našej fauny?“

11:45 – 12:00
Dzurenko M.: „The horned powder-post beetle Scobicia chevrieri (Coleoptera: Bostrichidae) trucks north: the evidence from Central Europe.“

 

12:00 – 13:00 obed

 

Tretí blok prednášok (predsedajúci M. Holecová)

13:00 – 13:15
Kríž K.: „História prvých poznatkov o jasoňovi chochlačkovom (Parnassius mnemosyne, Linnaeus, 1758) v 18. storočí.“

13:15 – 13:30
Kováč L.: „Poznámky k monitoringu a chovu vybraných druhov podobníkov (Lepidoptera, Sesiidae).“

13:30 – 13:45
Riepl C.: „Observations, Identification & Records of Pyrgus species of butterfly in south-central Slovakia.“

 

13:45 – 14:00 prestávka

 

Štvrtý blok prednášok (predsedajúci J. Kadlečík)

14:00 – 14:15
Kizek T.: „Príspevok k poznaniu fauny vážok (Odonata) dvoch štrkovísk Turčianskej kotliny.“

14:15 –14:30
Černecký J.: „Výsledky monitoringu druhov európskeho významu v Slovenskej republike na príklade vybraných druhov mäkkýšov (Mollusca) za obdobie rokov 2013 – 2016.“

14:30 – 14:45
Černecká Ľ.: „Vplyv zástavby a vybraných ekosystémov na spoločenstvá pavúkov v povodí rieky Ipeľ.“

14:45 – 15:00
Bitušík P.: „Paleolimnologický výskum potvrdil existeciu reliktného spoločenstva pakomárov (Diptera: Chironomidae) prežívajúceho v niektorých jazerách Tatier.“

 

15:00 Záverečná diskusia a občerstvenie

 

Posterová sekcia

Balázs A.: „Znalosti o rozšírení druhu Cordulegaster bidentata (Anisoptera: Cordulegastridae) na Slovensku.“

Hemala V.: „Mapovanie obrúbnice americkej, Leptoglossus occidentalis (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) na Slovensku.“

Sládkovičová V.: „Populácia Microtus oeconomus mehelyi na Balatonskom jazere.“

 

 

 

=