RSS RSS print

Program konferencie

Program konferencie:

6. novembra 2014 (štvrtok) - Aula Beliana

09.00  – 10.30     Registrácia účastníkov 

10.30  – 10.50    Otvorenie konferencie 

10.50 – 11.30     Plenárna prednáška  

 • Plesník J. :  Novinky z péče o biodiverzitu

11.30  – 12.30    Prvý blok referátov (moderuje J. Plesník)

 • Sabo P.: Planetárne hranice,  socio-ekologický systém a implikácie  ekologickej komplexity a ekologickej etiky pre ochranu prírody (prezentácia v pdf)
 • Šubová D.: Biodiverzita ako základný atribút života popri rozmnožovaní, metabolizme, raste, vývine a dráždivosti (prezentácia v pdf)
 • Ambróz L.: História ochrany prírody v kontexte slovenských dejín

12.30  – 14.00    Obed 

14.00  – 14.40    Plenárna prednáška 

 • Dlouhá J.: Jaké jsou trendy ve vzdělávání k udržitelnosti na vysokých školách? Závěry Dekády UNESCO pro vzdělávání pro UR a zajímavé iniciativy

14.40  – 15.40    Druhý blok referátov (moderuje J. Dlouhá)

 • Krchnák P.: Učiť a(lebo) vychovávať k ochrane alebo k starostlivosti o prírodu?
 • Vološčuk I.: Systémové  problémy vyučovania ochrany prírody
 • Rácz A.: Psychologické aspekty výučby k ochrane prírody

15.40  – 16.00    Prestávka na kávu  

16.00  – 17.30    Tretí blok referátov (moderuje P. Bitušík)

 • Urban P. & Bitušík P.: Od Sizyfa k Donovi Quijotovi (úskalia výučby ochrany prírody na príklade Katedry biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici) (prezentácia v pdf)
 • Machar I., Vránová O. & Kiliánová H.: Projektové inovace výuky ochrany přírody a ekologie na Univerzitě Palackého v Olomouci (prezentácia v pdf)
 • Nevřelová M., Ružičková J.  & Lehotská B.: Prax absolventov študijného programu Ochrana a využívanie prírody a krajiny pre potreby riešenia aktuálnych problémov v ochrane biodiverzity (prezentácia v pdf)
 • Petluš P. & Vanková V.: Priemet ochrany prírody a starostlivosti o krajinu vo výučbe metód výskumu krajiny (prezentácia v pdf)

17.30  – 18.00     Posterová sekcia 

 • Lehocká B.: Terénne exkurzie ako aktívna forma výučby praktickej ochrany prírody – modelové príklady
 • Ružičková J.: Možnosti zapojenia študentov do praktickej ochrany prírody v rámci spolupráce so ŠOP SR a mimovládnymi organizáciami
 • Vološčuk I.: Problematika stability smrekových ekosystémov v Slovenskom krase

18.30  – 21.30     Raut 

 

7. novembra 2014 (piatok) - učebňa 134

09.00  –  9.30     Plenárna prednáška 

 • Kadlečík J.: Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku

09.30  – 10.45   Tretí blok referátov (moderuje J. Kadlečík)

 • Puchala P., Považan R., Švajda J. & Jungmeier M.: Študijný program „Manažment chránených území“ – motivácia pre Slovensko
 • Fabriciusová V.: Pohľad z praxe alebo „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva“
 • Saxa A. & Černecký J.: Vzdelanostné predpoklady absolventov univerzít pre potreby Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky z pohľadu monitoringu a prípravy správ o stave vybraných biotopov a druhov (reporting)
 • Tesák J.: Využitie poznatkov získaných na vysokej škole v každodennej praxi v praktickej ochrane prírody na Slovensku

10.45  – 11.00     Prestávka na kávu 

11.00  – 13.00     Workshop   (moderujú J. Švajda & P. Urban)

13.00  – 13.30     Závery a ukončenie konferencie

13.30  – 14.30     Obed 

 

8. novembra 2014 (sobota)

08.00  – 15.00     CHKO BR Poľana pre prihlásených účastníkov (trasa bude spresnená a aktualizovaná podľa počasia) (V.  Fabriciusová)

=