RSS RSS print

(Ako) Učiť ochranu prírody na vysokých školách?

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 
pod záštitou dekana Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, doc. RNDr. Alfonza Gajdoša, PhD.

Banská Bystrica,  6. - 8. november 2014

Publikované príspevky z konferencie nájdete v časopise Quaestiones rerum naturalium Volume 2, číslo 1, jún 2015

Cieľom konferencie bolo upozorniť na aktuálne úskalia výučby modernej ochrany prírody, resp. biológie ochrany prírody na slovenských vysokých školách a začať diskusiu na danú tému. Pokúsiť sa nájsť odpoveď na otázku kam smeruje ochrana prírody na Slovensku a ako reagujú na súčasný trend vývoja vysoké školy? Ako majú orientovať absolventov, ktorí sa chcú uplatniť v praxi ochrany prírody.

Tematické okruhy konferencie:

  • Aktuálne problémy ohrozenia a ochrany biodiverzity a ich odraz vo výučbe na vysokých školách.
  • Úloha vysokých škôl pri ochrane prírody.
  • Stav výučby ochrany prírody na Slovensku.
  • Čo potrebuje prax ochrany prírody od absolventov vysokých škôl?

 Usporiadatelia:

 Organizáciu konferencie podporilo Občianske združenie Príroda

 

Vedecký výbor konferencie:

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.              (FPV UMB Banská Bystrica)

RNDr. Jana Dlouhá, PhD.                       (Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha)

Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.          (ŠOP SR, Správa CHKO BR Poľana Zvolen)

prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.              (FPV UKF Nitra)

RNDr. Ján Kadlečík                                (ŠOP SR Banská Bystrica)

RNDr. Jan Plesník, CSc.                         (AOPK Praha)

Ing. Juraj Švajda, PhD., MSc.                (FPV UMB Banská Bystrica)

doc. Ing. Peter Urban, PhD.                   (FPV UMB Banská Bystrica)

prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.               (CVV UMB Banská Bystrica)

 

Organizačný tím:

Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
Bc. Martina Dorková 
Ing. Nuno Filipe De Campos Peixoto Guimaraes 
Mgr. Karin Kukučková 
Ing. Simona Kvasnová
Ing. Daniela Dobríková
Mgr. Radovan Malina, PhD.

 

Miesto konania konferencie:

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica

Kontaktné osoby:

  • pre organizáciu a prihlášky:  Mgr. Karin Kukučková, e-mail: karink@pobox.sk,  tel.: +421-48-4467105,

 

Dôležité termíny:

Záväzná prihláška:       do 15. septembra 2014

Uhradenie poplatkov:   do 15. septembra 2014

Odoslanie abstraktov:  do 15. októbra 2014