RSS RSS print

Časopis Quaestiones rerum naturalium

 ISSN 1339-7907

Recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním, ktoré je vydávané dvakrát ročne – Katedrou biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojom obsahu sa zameriava predovšetkým na výskum jednotlivých krajinných zložiek z hľadiska prírodných a historických vied a ich príbuzných vedných disciplín. Dôraz je kladený na pôvodné vedecké práce z geografie, geoekológie, krajinnej ekológie, biológie, botaniky, zoológie, ochrany prírody, geoturizmu, historickej geografie a z histórie vedy a techniky.

Uzávierka prijatia rukopisov je 1. júna a 31. októbra príslušného roku. V prípade veľkého počtu príspevkov ich vedecká rada automaticky zaradí do nasledovného čísla.