RSS RSS print

Pedagogická prax

OZNAM! V dôsledku opatrení niektorých základných škôl došlo k zmene organizácie náčuvovej praxe na základných školách. Pozrite si preto prosím rozpis, ktorý je aktualizovaný. Prax väčšiny skupín bude na stupni základných škôl presunutá do letného semestra. Základné informácie k praxi dostanete v pondelok 28.9., počas výučby predmetu Aktivizujúce metódy a formy vo vyučovaní biológie (13:50 - 14:30, miestnosť 146).

zimnom semestri akademického roku 2020/21 sa realizuje pedagogická prax z biológie nasledovne: 

 • 1. ročník Mgr. absolvuje NÁČUVOVÚ prax na základnej a strednej škole z predmetu biológia podľa rozpisu v prílohe, v rozsahu 24 hodín spolu (teda každý týždeň semestra jedna hodina na základnej a jedna hodina na strednej škole, so začiatkom praxe 29.9. – výnimkou je kombinácia so psychológiou – viď rozdelenie študentov a skupiny 1 a 3, ktoré prax u Mgr. Štovkovej začínajú až 6.10.). Pred prvou hodinou skupina študentov vyhľadá cvičného učiteľa, ktorý ich odvedie do príslušnej triedy. Z prvých náčuvov je potrebné urobiť si ľubovoľný záznam, s ostatnou dokumentáciou pre realizáciu praxe sa oboznámime na prvom spoločnom predmete. K hodnoteniu predmetu študent na konci semestra odovzdá: 
  •  záznamové hárky s pozorovaniami, 
  • výkaz s podpismi učiteľa a dátumami realizácie praxe. 

    
 • 2. ročník Mgr. absolvuje VÝSTUPOVÚ prax na strednej škole z predmetu biológia podľa rozpisu v prílohe v rozsahu 24 hodín. Je potrebné kontaktovať učiteľov čo najskôr, prostredníctvom mailov (napíšte mi prosím za skupinu, pošlem vám mailový kontakt na príslušného učiteľa) a dohodnúť sa na realizácii prvých hodín, ktoré budú prebiehať v týždni 28.9. – 2.10. K hodnoteniu predmetu študent na konci semestra odovzdá: 
  •  všetky prípravy so sebareflexiami, 
  •  záznamové hárky s pozorovaniami, 
  •  hodnotenie od cvičného učiteľa, 
  •  výkaz s podpismi učiteľa a dátumami realizácie praxe.

Prosím o dodržiavanie pokynov cvičných učiteľov a nariadení škôl v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou. V prípade nejasností či problémov so situáciou ohľadom COVID 19 kontaktujte kontaktnú osobu - viď. Opatrenia prijaté krízovým štábom FPV UMB. 

Študenti na pedagogickej praxi sú povinní riadiť sa pokynmi cvičného učiteľa a koordinátora pedagogickej praxe!!!

V prípade otázok alebo problémov kolízie praxe s druhým aprobačným predmetom prípadne vyučovaním kontaktujte koordinátorku pedagogickej praxe pre biológiu, Mgr. Romanu Schubertovú, PhD.