print

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra životného prostredia
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Docent

KontaktMiestnosť: 102
Telefón: 048 446 5802

Tajovského 55
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: Jan.Tomaskin@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda10:00 - 11:30
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

Environmentálna politika EÚ

Základy terénneho výskumu

Základy štatistického spracovania dát a tvorba databáz

Environmentálne manažérstvo v urbánnom  plánovaní

Environmentálne manažérstvo vidieckych regiónov

Udržateľný rozvoj

Územný systém ekologickej stability

Ekológia suchozemského prostredia

Agroekológia

Úprava a tvorba krajiny

 

Výber z publikačnej činnosti

Vedecké monografie

TOMAŠKIN, Ján – KRIŠKOVÁ, Zdena – JAĎUĎOVÁ, Jana – TOMAŠKINOVÁ, Judita. Prírodné a kultúrne dedičstvo v krajine. Ed. Ján Tomaškin, Zdena Krišková ; rec. Ivan Herčko, Jozef Čunderlík. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2008. 196 s. ISBN 978-80-8083-687-0.

TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. Ekologické, environmentálne a sociálne funkcie verejnej zelene v urbánnej krajine. Rec. Ivan Vološčuk, Miriam Kizeková, Jozef Čunderlík. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2012. CD-ROM, 93 s. ISBN 978-80-557-0468-5.

TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján. Integrovaný manažment Národného parku Slovenský kras. Rec. Ivan Vološčuk, Gabriel Zubriczký. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2013. 148 s. ISBN 978-80-557-0589-7.

TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine [elektronický zdroj]. Rec. Ivan Vološčuk, Peter Hric. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. CD-ROM, 93 s. ISBN 978-80-557-1399-1.

TOMAŠKINOVÁ, Judita - ŠŤASTNÁ, Milada - TOMAŠKIN, Ján. Produkčné, ekologické a environmentálne funkcie trávnych porastov v agrárnej krajine. Rec. Ivan Vološčuk, Peter Kovár. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. 135 s. ISBN 978-80-557-1466-0.

Vysokoškolské učebnice

ŠUDÝ, Michal - PIATRIK, Milan - TOMAŠKIN, Ján - DRIMAL, Marek. Voda, ovzdušie, pôda a technológie ich ochrany. Rec. Juraj Ladomerský, Milan Majerník, Jozef Černecký. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. 260 s. ISBN 978-80-557-0023-6.

VOLOŠČUK, Ivan - TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita - BAČKOR, Peter. Ekológia suchozemského prostredia. Rec. Rudolf Midriak, Eduard Bublinec, Eva Križová, Jozef Čunderlík. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2011. 363 s. ISBN 978-80-557-0253-7.

JAĎUĎOVÁ, Jana - LADOMERSKÝ, Juraj - HRONCOVÁ, Emília - KANIANSKA, Radoslava - TRNKOVÁ, Katarína - DRIMAL, Marek - MARKOVÁ, Iveta - TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia. Rec. Viera Marková, Juraj Hreško, Jaroslav Demko. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015. 174 s. ISBN 978-80-557-1027-3.

KANIANSKA, Radoslava - JAĎUĎOVÁ, Jana - MAKOVNÍKOVÁ, Jarmila - KIZEKOVÁ, Miriam - TOMAŠKIN, Ján. Ekosystémové služby. Rec. Ivan Vološčuk, Jozef Vilček, Pavel Culdín. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. 244 s. ISBN 978-80-557-1129-4.

TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. Ekológia trávnych porastov. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. CD-ROM, 165 s. Publikácia vznikla s využitím prístrojového vybavenia získaného v rámci projektu OP Výskum a vývoj - ITMS 26210120024 "Obnova a budovanie infraštruktúry pre ekologický a environmentálny výskum na UMB". ISBN 978-80-557-0675-7.

HRONCOVÁ, Emília - LADOMERSKÝ, Juraj - TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére. 5. Nakladanie s odpadmi a ostatný priemysel a zariadenia. Rec. Miroslav Badida, Karol Balog, Ružena Králiková. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. 205 s. ISBN 978-80-557-1195-9.

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science, CCC alebo SCOPUS

TOMAŠKIN, Ján. Role of non-productional functions of grassland in soil protection and environment. In Carpathian journal of Earth and Environmental Sciences. - Baia Mare : North University, 2007. ISSN 1842-4090, 2007, vol. 2, no. 1, s. 33-38. (WoS)

TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. The ecological and environmental functions of grass ecosystems and their importance in the elimination of degradation processes in agricultural landscape. In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. - Baia Mare : North University of Baia Mare, Faculty of Mineral Resources and Environment, 2012. ISSN 1842-4090, 2012, vol. 7, no. 4, pp. 71-78. (WoS)

TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján. Integrated management of the National Park Slovak Karst. In Journal of environmental protection and ecology. - Thessaloniki, Greece : Balkan Environmental Association (B.EN.A.), 2013. ISSN 1311-5065, 2013, vol. 14, no. 2, pp. 664-674. (WoS)

TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita - KMEŤOVÁ, Jarmila - DRIMAL, Marek. The concentration of heavy metals in grassland ecosystems of the Central Slovakia national parks. In Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. - Baia Mare : North University of Baia Mare, Faculty of Mineral Rescources and Environment, 2013. ISSN 1842-4090, 2013, roč. 8, č. 4, s. 35-40. (WoS)

TOMAŠKIN, Ján - JANČOVIČ, Ján - VOZÁR, Ľuboš - TOMAŠKINOVÁ, Judita. The effect of mineral fertilization on belowground plant biomass of grassland ecosystems. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Brno : Mendelova univerzita, 2013. ISSN 1211-8516, 2013, roč. 61, č. 5, s. 1431-1440. (SCOPUS)

KIZEKOVÁ, Miriam - TOMAŠKIN, Ján - ČUNDERLÍK, Jozef - JANČOVÁ, Ľubica - MARTINCOVÁ, Janka. The yield stability and quality of legumes during two consecutive, extremely dry years. In Agriculture. - Piešťany : Plant Production Research Center, 2013. ISSN 0551-3677, 2013, roč. 59, č. 4, s. 167-177. (SCOPUS)

TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján. Assessment of anthropogenic activity negative impact on the karst landscape and a proposal for revitalization measures. In Carpathian journal of earth and environmental sciences. - Baia Mare : North University of Baia Mare, Faculty of mineral resources and environment, 2014. ISSN 1842-4090, 2014, vol. 9, no. 4, pp. 117-123. (WoS)

TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita - KIZEKOVÁ, Miriam. Ornamental grasses as part of public green, their ecosystem services and use in vegetative arrangements in urban environment. In Thaiszia - journal of botany. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISSN 1210-0420, 2015, vol. 25, no. 1, pp. 1-13. (WoS)

TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján. Life cycle assessment of the nature and history park Il-Majjistral (Malta, EU). In Journal of Environmental Protection and Ecology. - Sofia : Scibulcom, 2018. ISSN 1311-5065, 2018, vol. 19, no. 1, pp. 236-245. (WoS)

MARKOVÁ, Iveta - HRONCOVÁ, Emília - TOMAŠKIN, Ján - TUREKOVÁ, Ivana. Thermal analysis of granulometry selected wood dust particles : granulometry of wood dusts. In BioResources [elektronický zdroj]. - North Carolina : NC State University, 2018. ISSN 1930-2126, 2018, online, vol. 13, pp. 8041-8060. (CCC)

TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján - SOPORSKÁ, Petra. Ecosystem services and recreational values as building blocks for eco development in NATURA 2000 sites. In Polish journal of environmental studies. - Olsztyn : Hard, 2019. ISSN 1230-1485, 2019, vol. 28, no. 3, s. 1925-1932. (CCC)

TOMAŠKINOVÁ, Judita - ŠŤASTNÁ, Milada - TOMAŠKIN, Ján - HNILIČKOVÁ, Helena - HNILIČKA, František. Soil respiration dynamics, as a new approach in nature-based solutions for the reduction of greenhouse gas fluxes in the terrestrial biosphere. In Journal of Environmental Protection and Ecology. - Sofia : Scibulcom, 2019. ISSN 1311-5065, 2019, vol. 20, no. 2, pp. 802-810. (WoS)

TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján - ŠŤASTNÁ, Milada - THEUMA, Hubert. Environmental management challenges in the 21st century: assessment of protected areas management effectiveness in Slovakia. In Journal of Environmental Protection and Ecology. - Sofia : Scibulcom, 2019. ISSN 1311-5065, 2019, vol. 20, no. 4, pp. 2012-2019. (WoS)

TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita. Evaluation of assortment of ornamental grasses and their environmental importance in the urban landscape. In Journal of Environmental Protection and Ecology. - Sofia : Scibulcom, 2020. ISSN 1311-5065, 2020, vol. 21, no. 5, pp. 1673-1682. (WoS)

TOMAŠKIN, Ján - TOMAŠKINOVÁ, Judita - THEUMA, Hubert. Chlorophyl fluorescence as a criterion for the diagnosis of abiotic environmental stress of Miscanthus x Giganteus hybrid. In Polish Jornal of Environmental Studies. Olsztyn : Hard, 2021. ISSN 1230-1485. (CCC) (in press)

Vedecké práce v zborníkoch registrovaných v databázach Web of Science

TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján - JAĎUĎOVÁ, Jana. The values education as a key pillar of education in the context of sustainable development. In ICERI 2012 : 5th International conference of education, research and innovation, Madrid (Spain) 19th - 21st of November, 2012. - Madrid : International Assotiation of Technology, Education and Development (IATED), 2012. ISBN 978-84-616-0763-1, s. 2974-2978.

TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján - RÁKAIOVÁ, Monika. Management of sustainable development of schools by evaluation of file indicators of sustainable development of schools. In CHOVA, L. Gómez - MARTÍNEZ, A. López - TORRES, I. Candel. INTED 2013 : 7th International Technology, Education and development Conference. - Valencia : IATED, 2013. ISBN 978-84-616-2661-8, s. 4791-4795.

TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján - RÁKAIOVÁ, Monika. Solving problems of globalization through the prevention of intercultural conflicts by experiental education or education for tolerance. In CHOVA, L. Gómez - MARTÍNEZ, A. López - TORRES, I. Candel. INTED 2013 : 7th International Technology, Education and development Conference. - Valencia : IATED, 2013. ISBN 978-84-616-2661-8, s. 4867-4873.

TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján - RÁKAIOVÁ, Monika. "FIT" model as a key tool of stakeholder education in the context of education for sustainable development in protected areas in Slovakia. In INTED 2014 : 8th International technology, education and development conference, March 10th - 12th, Valencia (Spain) 2014, conference proceedings. 1. vyd. - Valencia : IATED, 2014. ISBN 978-84-616-8412-0. ISSN 2340-1079, s. 3719-3728.

TOMAŠKINOVÁ, Judita - TOMAŠKIN, Ján. Cross-cultural experiential learning during the short-term non-formal educational activity. In Lifelong learning and sustainable development. world symposium. Handbook of lifelong learning for sustainable development : world sustainability series, world symposium on lifelong learning and sustainable development, Malta, March 2017. - Cham : Springer International Publishing, 2018. ISBN 978-3-319-63533-0. ISSN 2199-7373, s. 129-141.

 

Ohlasy (aktuálne k 14. 12. 2020)

1

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

42

2

Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

10

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

36

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

86

 

Súčet

 

 

174

 

Projekty a granty

Vedecký projekt č. 1/2441/05: Kvalita trávnikov v podmienkach low input caespestechniky  (komisia VEGA pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy).

Vedecký projekt č. 1/3256/06:  Možnosti revízie fytogeografickej regionalizácie Slovenska využitím geoštatistických nástrojov a GIS (Prípadová štúdia Zvolenská kotlina) (komisia VEGA č. 9 pre biologické a ekologické vedy).

Vedecký projekt č. 1/0446/08: Rozvoj trávnikárstva v podmienkach nízkych vstupov (komisia VEGA pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy).

Vedecko-výskumný projekt APVV LPP-0108-09: Popularizácia výskumu a vývoja v lesníctve a ekológii lesa formou projektového vyučovania a multimediálneho DVD.

Projekt KEGA č. 226-013UMB-4/2010: Koncepcia výučby novonavrhnutej ťažiskovej jednotky „Ekológia suchozemského prostredia“ a vypracovanie učebnice„Environmentálne systémy“v rámci študijného programu „Systémová ekológia“ v študijnom odbore Synekológia.

Vedecko-výskumný projekt APVV-0098-12: Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb.

Projekt KEGA č. 035UMB-4/2015: Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére.

Projekt 600964-CITIZ-1-2018-1-BE-CITIZ-NT: European Accessible Sustainable Young Towns II. (EASY TOWNS II.).

 

Miestnosť:
102
Telefón:
048 446 5802