print

Ing. Juraj Švajda, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra biológie a ekológie
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre študijný program Ekológia a ochrana ekosystémov
 • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: 106
Telefón: 048 446 7106Email: Juraj.Svajda@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok10:00 - 12:00
Piatok-

Profesijná charakteristika

Doba je zlá? Je to možné. Ste tu však preto, aby ste ju zmenili.
Thomas Carlyle

   
Výučba 
 • Manažment chránených území  
 • Ochrana prírody
 • Biologické základy ochrany prírody
 • Ekológia pohorí 
 • Ekológia suchozemského prostredia
 • Adaptívny manažment v ochrane prírody
 • Komplexné terénne cvičenia
Lectures and seminars
 • Management of protected areas
 • Nature conservation
 • Biological foundations of nature conservation
 • Mountain ecology
 • Ecology of terrestrial environment
 • Adaptive management in nature conservation
 • Complex field excursions
Profesionálna kariéra 
 • 2010 - doteraz: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied: VŠ učiteľ
 • 2007 - 2009: vedecko - výskumný a pedagogický pracovník, Žilinská univerzita, Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine
 • 2000 - 2007: vedúci odboru strážnej služby, envirovýchovy a propagácie, Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe
 • 1999 - 2000: odbor ochrany prírody a krajiny, Ministerstvo životného prostredia SR v Bratislave
Professional career 
 • 2010 - till now: Matej Bel University Banská Bystrica, Faculty of Natural Sciences, Department of Biology and Ecology
 • 2007 - 2009: University of Žilina, Institute of High Mountain Biology Tatranská Javorina
 • 2000 - 2007: Department of Ranger Service, Environmental Education and Promotion, State Nature Conservancy of SR, the Tatra National Park Administration Tatranská Štrba
 • 1999 - 2000: Department of Nature and Landscape Protection, Ministry of Environment Bratislava, SR
Vzdelanie
 • MSc. (2009) - postgraduálne štúdium na Univerzite v Klagenfurte, Manažment chránených území
 • PhD. (2008) - Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, vedný odbor – ekológia, téma: Implementácia integrovaného manažmentu TANAP-u
 • Ing. (1999) - Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, odbor všeobecná ekológia, špecializácia ochrana prírody
Acquirements
 • MSc. (2009) - University of Klagenfurt (Austria), management of protected areas
 • PhD. (2008) - Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, ecology
 • Ing. (1999) - Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, general ecology – nature conservation
Oblasti výskumu 
 • manažment chránených druhov a území, klimatická zmena, vplyv turizmu, ekosystémové služby, ľudský rozmer manažmentu prírodných zdrojov
Research interests
 • species and protected areas management, climate change, tourism impact, ecosystem services, human dimension of natural resources management
Súčasné projekty 
 • KEGA 036UMB-4/2018 "Súčasná a systémová ekológia: štruktúra, dynamika a komplexita spoločenstiev a ekosystémov" 
 • KEGA 1/0255/14 "Dynamika krajinnej štruktúry, diverzity fytocenóz a indikácia rozptylu slnečnej energie vo vybraných ekosystémoch NP Malá Fatra"
 • COST IS 1204 Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TOBeWELL)
 • VEGA 1/0411/14 "Turistická návštevnosť ako faktor ovplyvňujúci diverzitu organizmov v chránenom území"
 • KEGA 001UMB-4/2012 "Súbor troch vysokoškolských učebníc - Manažment chránených území, Manažment chránených druhov živočíchov, Manažment chránených druhov rastlín"
 • OPV - 2012/1.2/05-SORO "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí"
Research projects 
 • KEGA 036UMB-4/2018 "Current and system ecology: structure, dynamics and complexity of communities and ecosystems" 
 • KEGA 1/0255/14 "Dynamics of landscape structure, diversity of phytocenoses and indication of solar energy dissipation in selected ecosystems of the Malá Fatra NP"
 • COST IS 1204 Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TOBeWELL)
 • VEGA 1/0411/14 "Tourist visitation as a factor influencing diversity of organism in protected area"
 • KEGA 001UMB-4/2012 "Three university textbooks - management of protected areas and protected species of animals and plants"
 • OPV - 2012/1.2/05-SORO "Innovative steps for the needs of university education in the 21st century"
Výber publikačnej činnosti/Notable publications
 • Mederly P., Černecký J., Špulerová J., Izakovičová Z., Ďuricová V., Považan R., Švajda J., Močko M., Jančovič M., Gusejnov S., Hreško J., Petrovič F., Štefunková D., Šatalová B., Vrbičanová G., Kaisová D., Turanovičová M., Kováč T. & Laco I., 2020: National ecosystem services assessment in Slovakia – meeting old liabilities and introducing new methods. One Ecosystem 5: e53677.
 • Svajda J., Malac L. & Khartisvili L., 2020: Balancing development and conservation needs of stakeholders in the Tusheti Protected Landscape. Journal of Mountain Science 17(3): 709-723. 
 • Černecký J., Gajdoš P., Špulerová J., Halada Ľ., Mederly P., Ulrych L., Ďuricová V., Švajda J., Černecká Ľ., Andráš P. & Rybanič R., 2020: Ecosystems in Slovakia. Journal of Maps 16 (2): 28-35. 
 • Švajda J., Masný M., Koróny S., Mezei A., Machar I. & Taczanowska K., 2018: Visitor profiling using characteristics of socio-demographic and spatial behavior as tools to support the management of protected mountain areas. Geografie 123 (4): 461-478.
 • Švajda J., 2018: Mountain research in protected areas in the Carpathians - a brief overview. Eco.mont, volume 10, number 2, p. 77-78.
 • Pechanec V., Machar I., Pohanka T., Opršal Z., Petrovič F., Švajda J., Šálek L., Chobot K., Filippovová J., Cudlín P. & Málková J., 2018: Effectiveness of Natura 2000 system for habitat types protection: A case study from the Czech Republic. Nature Conservation 24: 21-41.  
 • Švajda J. & Činčera J., 2017: Evaluation of the attention capture and holding power of interpretive signs among visitors to a self-guided trail in the High Tatras National Park (Slovakia). Envigogika 12 (2): 1-15.
 • Júdová J., Kvasnová S., Lacušová V. & Švajda J., 2017: Microbial investigation of recreation effects on water and soil in the Tatra National Park. Ekológia 36 (3): 290-302.
 • Schultz J. & Švajda J., 2017: Examining crowding among winter recreationists in Rocky Mountain National Park. Tourism Recreation Research 42 (1): 84-95.
 • Smoľáková N., Švajda J., Koróny S. & Činčera J., 2016: The Benefit of the GLOBE program for the Development of Inquiry Competence in the Czech and Slovak Contexts. International Journal of Environmental & Science Education 11 (16): 9507-9519.
 • Švajda J., Koróny S., Zieba A. & Adamski P., 2016: Perceptions of natural disturbance in Tatra National Park, Poland. Lesnícky časopis - Forestry Journal 62: 105-109.
 • Rigg R., Lacková L., Ďurčo J., Losinski G. & Švajda J., 2016: Public opinion about food-contained bears in the Tatras National Park, Slovakia. 24th International Conference on Bear Research and Management. IBA, 12-16 June, Anchorage, AK USA.  
 • Švajda J., Koróny S., Brighton I., Esser S. & Ciapala S., 2016: Trail impact monitoring in Rocky Mountain National Park, USA. Solid Earth 7: 115-128.
 • Meessen H., Švajda J., Kohler T., Fabriciusová V., Galvánek D., Buraľ M., Káčerová M. & Kadlečík J., 2015: Protected Areas in the Slovak Carpathians as a Contested Resource Between Metropolitan and Mountain Stakeholders. Journal of Alpine Research 103-3: 1-17.
 • Urban P., Škodová M., Mezei A., Saxa A. & Švajda J., 2015: Prípadové štúdie z ochrany prírody a krajiny a starostlivosti o prírodné zdroje. FPV UMB Banská Bystrica, 151 s.
 • Urban P., Mezei A., Saxa A., Klaučo M., Balková N. & Švajda J., 2015: Všeobecné aspekty ochrany prírody a krajiny. FPV UMB Banská Bystrica, 186 s.
 • Považan R., Getzner M. & Švajda J., 2015: On the valuation of ecosystem services in Muránska Planina National Park (Slovakia). Eco.mont volume 7, number 1, p. 61-69.
 • Getzner M. & Švajda J., 2015: Preferences of tourists with regard to changes of the landscape of the Tatra National Park in Slovakia. Land Use Policy volume 48, p. 107-119.
 • Kolasinska A., Adamski P., Ciapala S., Švajda J. & Witkowski Z., 2015: Trail management, off-trail walking and visitor impact in the Pieniny Mts National Park (Polish Carpathians). Eco.mont volume 7, number 1, p. 26-36.
 • Považan R., Getzner M. & Švajda J., 2014: Value of Ecosystem Services in Mountain National Parks. Case Study of Veľká Fatra National Park (Slovakia). Polish Journal of Environmental Studies, vol. 23, no. 5, 1699-1710.
 • Ciapala S., Adamski P., Mroczka A., Švajda J. & Witkowski Z., 2014: Threats related to tourism and recreation in Natura 2000 areas, based on the analysis of the standard data forms (SDF) from the Alpine Bioregion in Slovakia. Eco.mont volume 6, number 2, p. 55-60.
 • Švajda J. & Sabo P., 2013: Manažment chránených území. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Banská Bystrica, 1. vydanie, 128 s.
 • Švajda J., Getzner M. & Považan R., 2013: Visitors´ perceptions and economic effects of the Tatra National Parks in Poland and Slovakia. In: Šauer P., Dvořák A. & Lisa A. (eds.): Visegrad countries – Environmental Problems and Policies. Cenia Prague, 118-126.
 • Švajda J. & Fenichel Eli P., 2011: Evaluation of Integrated Protected Area Management in Slovakian National Parks. Polish Journal of Environmental Studies. Volume 20, number 4, 1053-1060.
 • Švajda J., Solár J., Janiga M. & Buliak M., 2011: Dwarf Pine (Pinus mugo) and Selected Abiotic Habitat Conditions in the Western Tatra Mountains. Mountain Research and Development. Volume 31, number 3, 220-228.
 • Švajda, J., 2009: Contribution for improvement of Visitor Monitoring in the Tatra National Park. Eco.mont volume 1, number 2, p. 13-18.
 • Švajda J., 2008: Participatory conservation in a post-communist context: The Tatra National Park and Biosphere Reserve, Slovakia. International Journal of Biodiversity Science and Management 4 (2008): 200-208.
 • Švajda J., 2008: Climate change and timber line in the European mountains – current knowledge and perspectives. Oecologia Montana 17: 30-33.
Miestnosť:
106
Telefón:
048 446 7106