print

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra techniky a technológií
  • Funkcia:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: 214
Telefón: 048 446 7214Email: Jan.Stebila@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok14:00 - 16:00
Piatok-

Profesijná charakteristika

Ján STEBILA, PaedDr., PhD.

Katedra techniky a technológií
FPV, UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
miestnosť: 214
tel.: 048 446 7214
e-mail: Jan.Stebila@umb.sk

Výučba

Zimný semester

Kľúčové kompetencie učebných odborov 1, 2; Semestrálny projekt 1, 2; Didaktika odborného výcviku 1; Úvod do štúdia techniky

Letný semester

Semestrálny projekt 1, 2; Tvorivé riešenie problémov v edukácii; Didaktika odborného výcviku 2

Vzdelanie

Mgr.

UMB FHV

2003

PaedDr.         

UMB FPV

2006

PhD.

UMB FPV

2008

Oblasti výskumu

1 Pedagogické vedy

Tvorba moderných učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových predmetov so zameraním na technické odborné predmety:

● inovácia vzdelávania na základných školách,

● inovácia vysokoškolského vzdelávania,

● zefektívňovanie vyučovania zavádzaním IKT do vyučovacieho procesu.

Oblasť implementácie informačno-komunikačných technológií do vyučovania technických odborných predmetov.

Oblasť zaradenia problematiky dopravnej výchovy do obsahu vyučovania predmetov v ISCED 2A.

Participácia na tvorbe učebníc pre základné školy (víťaz konkurzu na tvorbu učebníc - Dopravná výchova pre 1. roč., 2 roč., 3. roč., 4. roč. a 5.-9. ročník základnej školy ).

Súčasné projekty

KEGA č. 005 UMB-4/2011 Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových študijných programov prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na technické odborné predmety – vedúci grantu

KEGA č. 011 UMB-4/2012 Tvorba nových moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre vybrané prírodovedné a technické predmety v novoakreditovaných študijných programoch - spoluriešiteľ

Projekt ITMS 26110230077 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici - spoluriešiteľ

Projekt ITMS 26110130549 Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami - spoluriešiteľ.

Ukončené projekty

VEGA1/1401/04 Systém celoživotného vzdelávania v oblasti technických odborných predmetov v informačnej spoločnosti - spoluriešiteľ

VEGA 1/0868/09 Koncepčné polarity a komplementarity zdravotnej, environmentálnej, telesnej a dopravnej výchovy v školských cieľových programoch základných škôl na Slovensku v Čechách a v Poľsku - medzinárodná komparácia - spoluriešiteľ

KEGA 3/7127/09 Elektronická učebnica Didaktika technickej výchovy - spoluriešiteľ

ESF NFP projekt  26110130064     Cesta k modernej škole. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy - spoluriešiteľ

Výber publikačnej činnosti

AAA

RYBAKOWSKI, M. - STEBILA, J. School education for road safety Polisch-Slovakian comparative study. Zielona Gora: 2010, 214. s. ISBN 978-83-7481-321-1.

ACB

KOŽUCHOVÁ, M. a kol. Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy. (online) 2010. ISBN 978-80-223-3031-2.

BCI

ĎURIŠ, M., STEBILA, J. Bicykel – základný dopravný prostriedok. Základy dopravnej výchovy žiakov základnej školy. Banská Bystrica: FPV UMB, 2006. ISBN 80-8083-328-1

BCI

ĎURIŠ, M., STEBILA, J., ŽÁČOK, Ľ. Didaktika odborných predmetov 1. FPV UMB, Banská Bystrica: 2011, ISBN 1. Vydanie. 174 s. ISBN 978-80-557-0269-8.

BCB

KOŽUCHOVÁ, M. - MATÚŠKOVÁ, R. - STEBILA, J. Dopravná výchova pre 1. ročník základných škôl; 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo  Mladé letá, 2009. 56 s. ISBN 978-80-10-01762-1.

BCB

KOŽUCHOVÁ, M. - MATÚŠKOVÁ, R. - STEBILA, J. Dopravná výchova pre 2. ročník základných škôl. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo  Mladé letá, 2009. 56 s. ISBN 978-80-10-01763-8

ADE

Stebila, J. Research and Prediction of the Application of Multimedia teaching Aid in Teaching technical Education on the 2nd Level of Primary Schools / Ján Stebila.In: Informatics in Education. Vilnius (Litva): Institute of Mathematics and Informatics, Lithuan Academy of Sciences, 2011. ISSN 1648-5831. Roč. 10, č. 1 (2011), s. 105-122.

ADF

Stebila, J. New forms of natural sciences education in the context of lower secondary education int he Slovak Republic. In. Communications: scientific letters of the university of Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. ISSN 1335-4205. Vol. 12, No. 3 (2010), p. 48-53.

FAJ

KOŽUCHOVÁ, M. – STEBILA, J.  Ako rozvíjať dopravnú gramotnosť detí. UK, Bratislava: 2007, ISBN 978-80-223-2363-5. 

FAJ

RYBAKOWSKI, M. - STEBILA, J. Wybrane Problemy Środowiska Pracy i Gospodarki. Selectet problems of Works Environment and Economy. Zaklad Poligrafii EURODRUK, Zielona Góra: 2010, s. 226. ISBN 978-83-924669-0.

Miestnosť:
214
Telefón:
048 446 7214