print

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
 • Zaradenie:Profesor

KontaktMiestnosť: Gaudeámus
Telefón: 048 446 7244Email: Jan.Spisiak@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda10:00 - 12:00
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Kvalifikácia:

 • Profesor - profesor v odbore Geológia - UK  Bratislava
 • DrSc. - 2008 vedecká rada SAV

 • Docent - 2006 odbor: geológia: Karlova Univerzita, Praha, téma: Mezozoický alkalický vulkanizmus Západných Karpát 

 • CSc. rok: 1982, odbor: geológia: Petrograficko-geochemická charakteristika metabazitov Západných Karpát

 • Absolvent: Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, rok: 1976 odbor: geochémia

 

Priebeh doterajšej praxe

 • od septembra 2007– doteraz, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
 • od septembra 1997 – do septembra 2007, Geologický ústav SAV, vedúci vedecký pracovník
 • od júna 1988 – do septembra 1997, Geologický ústav SAV, samostatný vedecký pracovník
 • od decembra 1981 – do júna 1988, Geologický ústav SAV, vedecký pracovník
 • od septembra 1976 – do decembra1981, katedra geochémie PFUK, odborný asistent

 

Pedagogická činnosť - profil:

 • pedagogická profilácia - predmety, vedenie bakalárskych, diplomových, dizertačných prác, prednášková činnosť vo vzdelávacích kurzoch pre prax,

na FPV UKF v Nitre som viedol v rokoch 2000 až 2006 18 bakalárskych prác

na PFUK Bratislava som viedol 3 diplomové práce

na GlÚ SAV som viedol 4 kandidátske dizertačné práce (2 už skončili)

 • garant študijného programu
 1. stupeň Aplikovaná geológia v študijnom odbore: 4.1.23 Geológia
 2. stupeň Aplikovaná geológia v študijnom odbore: 4.1.23 Geológia
 3. stupeň Geochémia v študijnom odbore: 4.1.23 Geológia
 • pedagogická činnosť:

na FPV UKF Nitra som prednášal od roku 2001 do roku 2008 štátnicové predmety: všeobecná mineralógia a systematická mineralógia; okrem toho prednášam ďalšie hlavné a výberové predmety: metódy výskumu minerálov, inklúzie v mineráloch a všeobecná geochémia

- člen komisie doktorandského štúdia pre petrológiu 12-25-9

- člen komisie doktorandského štúdia pre geochémiu12-05-9

- na FPV UMB prenášam od roku 2009: Mineralógia I, 3-0-1, Petrológia I, 3-0-1; Mineralógia II, 3-0-1, Petrológia II, 3-0-1, Mineralógia III, 3-0-1, Mirkoskopia hornín a minerálov 1-0-2; okrem toho vediem bakalárske, diplomové práce a v súčasnosti aj 2 doktorandov

 

 

Vedecko-výskumná činnosť - profil:

 výskumné projekty národného až medzinárodného významu v rokoch 2006 – 2012

 

Projekt APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja):

•          APVT-012504 -Evolúcia vulkanizmu v priestore a čase počas neskorovarískej a rannealpískej etapy vývoja Západných Karpát. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.

•          APVV-0279-07 Štruktúrno-petrologický model alpidných strižných zón Západných Karpát - porovnanie s podobnými zónami Východných Álp. Zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Marian Putiš, DrSc., členovia výskumného tímu: doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., RNDr. Miroslava Smrečková, PhD.

•          APVV-0663-10 Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu‑ložiskách a možnosti jej remediácie. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.; členovia výskumného tímu: doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

•          APVV-0081-10 Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie c orogénnej prizme. Zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Marian Putiš, DrSc., členovia výskumného tímu: doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., RNDr. Miroslava Smrečková, PhD., RNDr. Štefan Ferenc, PhD.

 

VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied

•          VEGA – 7091 Cr-spinely, indikátory geotektonickej pozície a sedimentačného prostredia hornín v rôznych jednotkách Západných Karpát a Álp. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.

•          VEGA – 3179 Permská riftogenéza v evolúcií Západných Karpát – význam, petrológia a gotektonické aspekty. Zodpovedný riešiteľ – doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.

•          VEGA – 2/0104/08 Tri typy migmatitov v kryštaliniku Nízkych Tatier. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.

•          VEGA – 2/0065/11 Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.; členovia výskumného tímu: doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.;

•          VEGA-1/0744/1 Lamprofýry Západných Karpát; petrológia a geochémia. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., členovia výskumného tímu: RNDr. Roberta Prokešová PhD., RNDr. Miroslava Smrečková, PhD., RNDr. Štefan Ferenc, PhD.

 

KEGA - Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

•          KEGA-011UMB-4/2011 Aplikovaná geológia – nový štúdijný program II.stupňa VŠ štúdia. Zodpovedný riešiteľ – doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., členovia výskumného tímu: doc. RNDr. Ludmila Illášová, CSc., RNDr. Roberta Prokešová PhD., RNDr. Miroslava Smrečková, PhD., RNDr. Štefan Ferenc, PhD.

 

Projekt strategického dokumentu: Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín Banskobystrického kraja (RSP) pre VUC (2006). Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.

 

Projekty UNESCO:

IGCP 274 – doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc. - vedúci národnej metamorfnej komisie,

IGCP 304 – doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.- vedúci národnej pracovnej skupiny,

IGCP 369, 408, 442 – doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.- aktívny člen.

 

1989 s prof. Hovorkom - prémia Slovenského literárneho fondu za „najlepšiu vedeckú prácu za rok 1989“ za monografiu: Vulkanizmus mezozoika Západných Karpát.

 

Selected publication

 

SPIŠIAK, Ján  - VETRÁKOVÁ, Lucia - MIKUŠ, Tomáš - CHEW, David - FERENC, Štefan  ŠIMONOVÁ, Viera - SIMAN, Pavol, 2019: Mineralogy and geochronology of calc-alkaline lamprophyres from Nízke Tatry Mts. crystalline complex (Western Carpathians). In Mineralia Slovaca,  Bratislava, ISSN 0369-2086, 51, 1 , 61-78.

 

SPIŠIAK, Ján - MIKUŠ, Tomáš - BUTEK, Juraj 2018: Topaz-andalusite-corundum variety of rodingites (?) from Breznička (Ochtiná group, Western Carpathians, Slovakia).  In Bulletin mineralogie petrologie.  Praha, ISSN 2570-7337,  26, 1, 57-63.

 

FERENC, Štefan - BIROŇ, Adrián - MIKUŠ, Tomáš - SPIŠIAK, Ján - BUDZÁK, Šimon 2018: Initial replacement stage of primary uranium (UIV) minerals by supergene alteration: association of uranyl-oxide hydroxy-hydrates and "calciolepersonnite" from the Krátka Dolina Valley (Gemerská Poloma, Gemeric Unit, Western Carpathians, Slovakia). In Journal of Geosciences. – Praha, ISSN 1802-6222, 63, 3, 277-291.


SPIŠIAK, Ján - VETRÁKOVÁ, Lucia - CHEW, David - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - ŠIMONOVÁ, Viera - BAČÍK, Peter 2018: Petrology and dating of the Permian lamprophyres from the Malá Fatra Mts. (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, Bratislava, Veda, ISSN 1335-0552,.69, 5, 453-466.

 

VARGA, Jozef - KANIANSKA, Radoslava - SPIŠIAK, Ján 2018: Impact of land use and geological conditions on selected physical soil properties in relation to the earthworm abundance and biomass along an altitudinal gradient in Slovakia. In Soil Science Annual. - Warsaw : Walter de Gruyter, ISSN 2300-4967, 69, 3, 160-168.

 

SPIŠIAK, Ján - VOZÁROVÁ, Anna - VOZÁR, Jozef - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš ŠIMONOVÁ, Viera 2017: Fe3+ - rich katoite from Permian basalts (Hronicum, Western Carpathians, Slovakia): composition and origin. In Carpathian journal of earth and environmental sciences.  Baia Mare, North University of Baia Mare, ISSN 1842-4090, 12, 1, 293-299.

 

BÓNOVÁ, Katarína - SPIŠIAK, Ján - BÓNA, Ján - KOVÁČIK, Martin 2017: Chromian spinels from the Magura Unit (Western Carpathians, Eastern Slovakia) - their petrogenetic and palaeogeographic implications. In Geological Quarterly, Warszawa, Polish Geological Institute, ISSN 1641-7291, 61, 1, 3-17.

 

FERENC, Štefan - UHER, Pavel - SPIŠIAK, Ján - ŠIMONOVÁ, Viera 2016: Chromium- and nickel-rich micas and associated minerals in listvenite from the Muranska Zdychava, Slovakia: products of hydrothermal metasomatic transformation of ultrabasic rock. In Journal of geosciences, Praha, ISSN 1802-6222, 61, 3, 239-254.

 

VOZÁR, Jozef - SPIŠIAK, Ján - VOZÁROVÁ, Anna - BAZARNIK, Jakub - KRÁĽ, Ján 2015: Geochermistry and Sr, Nd isotopic composition of the Hronic Upper Paleozoic basic rocks (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, Bratislava, ISSN 1335-0552, 66, 1, 3-17.

 

BÓNOVÁ, Katarína- BELLA, Pavel - SPIŠIAK, Ján - KOVÁČIK, Martin - KOVÁČIK, Martin - PETRO, Ľubomír 2014: Heavy minerals in sediments from the Mošnica cave: implications for the pre-quatternary evolution of the middle - mountain allogenic karst in the Nízke Tatry Mts., Slovakia.  In Acta Carsologica. Ljubljana, ISSN 0583-6050, 43, 2-3, 297-317.

 

UHER, Pavel - FERENC, Štefan - SPIŠIAK, Ján 2013: Cr-Ni rich muscovite from Muránska Zdychava near Revúca (Slovenské Rudohorie Mountains, Central Slovakia). In Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze., ISSN 1211-0329, 21,. 1, 62-66.

 

SPIŠIAK, Ján - PLAŠIENKA, Dušan - BUČOVÁ, Jana - MIKUŠ, Tomáš - UHER, Pavel 2011: Petrology and palaeotectonic setting of Cretaceous alkaline basaltic volcanism in the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians, Slovakia). In Geological Quarterly, Warszawa, Polish Geological Institute, ISSN 1641-7291, 55, 1, 27-48.

 

ILLAŠOVÁ, Ľudmila - SPIŠIAK, Ján 2010: Slovak gemstones. In Geologica Balcanica : XIX. congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, 23 - 26 September 2010 : abstracts volume. - Sofia : Bulgarian Academy of Sciences, 2010. - ISSN 0324-0894. 164-165.

 

SPIŠIAK, Ján 2010: Lamprophyres of the Western  Carpathian crystalline complexes: petrology and geochemistry. In Mineralogia : special papers, Wroclaw, 2010, 37, 59-60.

 

UHER, Pavel - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÝ, Rastislav- BIROŇ, Adrián - SPIŠIAK, Ján - LIPKA, Jozef - JAHN, Ján 2009: Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich phosphates-sulphates in quartz veins from metaquartzites of Tribeč Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Compositional variations and evolution.  In Lithos, Amsterdam, Elsevier, ISSN 0024-4937, 112, 3-4, 447-460.

 

JANÁK, Marián - SPIŠIAK, Ján - MIKUŠ, Tomáš - PITOŇÁK, Pavel 2009: Eclogites overprinted in the granulite facies from the Dumbier Crystalline Complex (Low Tatra Mountains, Western Carpathians). In Geologica Carpathica, Bratislava, Veda, ISSN 1335-0552, 60, 3, 193-204.

 

LENAZ, Davide - MAZZOLI, Claudio - SPIŠIAK, Ján - PRINCIVALLE, Francesco - MARITAN, Lara 2009: Detrital Cr-spinel in the Šambron-Kamenica Zone (Slovakia): evidence for an ocean-spreading zone in the Northern Vardar suture? In International Journal of Earth Sciences. - New York : Springer, ISSN 1437-3254, 98, 2, 345-355.

 

PUTIŠ, Marián - IVAN, Peter - KOHÚT, Milan - SPIŠIAK, Ján - SIMAN, Pavol - RADVANEC, Martin - UHER, Pavel - SERGEEV, Sergey - LARIONOV, Alexander - MÉRES, Štefan - DEMKO, Rastislav - ONDREJKA, Martin 2009: Meta-igneous rocks of the West-Carpathian basement, Slovakia: indicators of Early Paleozoic extension and shortening events. In Bulletin de la Societe Geologique de France, Paris, ISSN 0037-9409, 180, 6, 459-469.

 

MÁRTON, Emő - JELEŃSKA, Maria - TOKARSKI, Antek K - SOTÁK, Ján - KOVÁČ, Michal - SPIŠIAK, Ján 2009: Current-independent paleomagnetic declinations in flysch basins: a case study from the Inner Carpathians. In Geodinamica Acta, ISSN 0985-3111, 22, 1-3, Sp. Iss., 73-82.

 

HOVORKA, Dušan - SPIŠIAK, Ján  - MIKUŠ, Tomáš 2008: Aeneolithic jadeitite axes from Western Slovakia : raw material and transportation aspects In Archäologisches Korrepondenzblatt, Mainz, ISSN 0342-734X, 38, 1, 33-44.

 

PUTIŠ, Marián - SERGEEV, Sergey - ONDREJKA, Martin - LARIONOV, Alexander - SIMAN, Pavol - SPIŠIAK, Ján - UHER, Pavol - PADERIN, Ilya 2008: Cambrian -ordovician metaigneous rocks associated with Cadomian fragments in the West-Carpathian basement dated by SHRIMP zircons: A record from the Gondwana active margin setting In Geologica Carpathica, Bratislava, ISSN 1335-0552, 59, 1, 3-18.

 

SPIŠIAK, Ján - HOVORKA, Dušan - SPIŠIAKOVÁ, Mária 2007: Lower-crustal complexes in the present surface of the western Carpathian. In Mineralogia Polonica, Warszawa, 31, Special papers, 254-258.

 

SPIŠIAK, Ján - HOVORKA, Dušan - MIKUŠ, Tomáš - SPIŠIAKOVÁ, Mária 2007: Atoll garnets from Struhár complex (Nízke Tatry Mts.); Mineralogy a petrology. In Mineralogia Polonica. - Warszawa, 31, Special papers, 251-254.

 

SPIŠIAK, Ján 2007: Petrography, mineralogy and geochemistry of graphitic pottery fragments from Beluša. In Slovenská archeológia. Nitra, ISSN 1335-0102, 15, 1, 123-125

 

MIKUŠ, Tomáš - SPIŠIAK, Ján 2007: Chemical composition and alteration of Cr-spinels from Meliata and Penninic serpentinized peridotites (Western Carpathians and Eastern Alps). In Geological Quarterly, Warszawa, Polish Geological Institute, ISSN 1641-7291, 55, 3, 257-269.

 

HLADIL, Jindřich - GERSL, Milan - STRNAD, L. - FRANA, Jaroslav - LANGROVÁ, Anna - SPIŠIAK, Ján 2006: Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust: A study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic). In International Journal of Earth Sciences, New York, Springer, ISSN 1437-3254, 95, 4, 703-723.

 

FARYAD, Shah Wali - SPIŠIAK, Ján - HORVÁTH, Péter - HOVORKA, Dušan - DIANIŠKA, Ivan - JÓZSA, Sándor 2005: Petrological and geochemical features of the Meliata mafic rocks from the sutured Triassic oceanic basin, Western Carpathians. In Ofioliti, Firenze, ISSN 0391-2612, 30, 1, 27-35.

 

SPIŠIAK, Ján - HOVORKA, Dušan 2005: Jadeite and eclogite: peculiar raw materials of neolithic stone implements in Slovakia and their possible sources. In Geoarchaeology : an international journal, Malden, Wiley-Blackwell, ISSN 0883-6353, 20, 3, 229-242.

 

HOVORKA, Dušan - SUK, M. - SPIŠIAK, Ján 2003: Leptynite-amphibolite complex: Unifying element of the Central European variscides. In Geosciences : journal of the Czech Geological Society, Praha, ISSN 1802-6222, 48, 1, 63.

 

SPIŠIAK, Ján - BALOGH, Kadosa 2002: Mesozoic alkali lamprophyres in variscan granitoids of the Male Karpaty and Nizke Tatry Mountains geochronology and geochemistry. In Geologica Carpathica, Bratislava, ISSN 1335-0552, 53, 5, 295-301.

 

UHER, Pavel - ONDREJKA, Martin - SPIŠIAK, Ján - BROSKA, Igor - PUTIŠ, Marián 2002: Lower Triassic potassium-rich rhyolites of the Silicic Unit, Western Carpathians, Slovakia: Geochemistry, mineralogy and genetic aspects. In Geologica Carpathica, Bratislava, ISSN 1335-0552, 53, 1, 27-36.

 

SOTÁK, Ján - BIROŇ, Adrián - PROKEŠOVÁ, Roberta - SPIŠIAK, Ján 2000:. Detachment control of core complex exhumation and back-arc extension in the East Slovakian Basin. In Slovak Geological Magazine, Bratislava, 6, 2-3, 130-132.

 

SOTÁK, Ján - BIROŇ, Adrián - PROKEŠOVÁ, Roberta - SPIŠIAK, Ján 2000: Detachment control of core complex exhumation and back-arc extension: case study from East Slovakian basin. In GeoLines, Praha, ISSN 1210-9606, 10, 66-67.

 

HOVORKA, Dušan - DOSTAL, Jan - SPIŠIAK, Ján 1999: Geochemistry of the cretaceous alkali basaltic rocks of the central part of the Western Carpathians (Slovakia). In Krystalinikum, Praha, ISSN 0454-5524, 25, 37-48.

 

SOTÁK, Ján - BIROŇ, Adrián - DUNKL, István - PROKEŠOVÁ, Roberta - MAGYAR, J - RUDINEC, Rudolf- SPIŠIAK, Ján 199: Alpine penninics in the Eastern Slovakia: from crustal updoming to basin downfaulting. In Geologica Carpathica , Bratislava, 1335-0552, 50, Special Issue, 172-174.

 

HOVORKA, Dušan - FARKAŠ, Zdeněk - SPIŠIAK, Ján  1998: Neolithic jadeitite axe from Sobotiste (Western Slovakia). In Geologica Carpathica, Bratislava, ISSN 0016-7738, 49, 4, 301-304.

 

SPIŠIAK, Ján - HOVORKA, Dušan  1997: Petrology of the western Carpathians Cretaceous primitive alkaline volcanics. In Geologica Carpathica, Bratislava, ISSN 0016-7738, 48, 2, 113-121.

 

BEZÁK, Vladimír - SASSI, Francesco P - SPIŠIAK, Ján - VOZÁROVÁ, Anna 1993: An outline of the metamorphic events recorded in the western carpathians. In Geologica Carpathica, Bratislava, ISSN 1335-0552, 44, 6, 351-364.

 

SOTÁK, Ján - RUDINEC, Rudolf - SPIŠIAK, Ján 1993: The penninic "pull-apart" dome in the pre-neogene basement of the Transcarpathian depression (Eastern Slovakia). In Geologica Carpathica, Bratislava, ISSN 1335-0552, 44, 1, 11-16.

 

SOTÁK, Ján - SPIŠIAK, Ján - BIROŇ, Adrián 1993: Metamorphic Sequences with "Bündnerschiefer" Lithology in the Pre-Neogene Basement of the East Slovakian Basin. In Mitteilungen der Österreichischen Geologischen Gesellschaft, Wien, ISSN 0251-7493, 83, 111-120.

 

SPIŠIAK, Ján - PITOŇÁK, Pavel 1990: The Nízke Tatry Mts. crystalline complex - new facts and interpretation (Western Carpathians, Czechoslovakia). In Geologica Carpathica, Bratislava, ISSN 1335-0552, 41, 4, 377-392.

 

HOVORKA, Dušan - IVAN, Peter - MOCK, Rudolf - ROZLOŽNÍK, Ladislav - SPIŠIAK, Ján  1990: Sediments of Gossau type near the Dobšiná Ice Cave : ideas for their non-traditional interpretation. In Mineralia Slovaca, Bratislava, ISSN 0369-2086, 22, 6, 519-525.

 

HOVORKA, Dušan - SPIŠIAK, Ján 1988: Mesosoic volcanism in the Western Carpathians. Bratislava, Veda, 263 p.

 

HOVORKA, Dušan - IVAN, Peter - JILEMNICKÁ, Libuše - SPIŠIAK, Ján 1998: Petrology and geochemistry of metabasalts from Rakovec (paleozoic of Gemeric unit, inner Western Carpathians). In Geologica Carpathica, Bratislava, 39, 4, 395-426.

 

HOVORKA, Dušan - SPIŠIAK, Ján 1981: Coexisting garnets and amphiboles of metabasites from Rudňany area (the Paleozoic, the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., the Western Carpathians). In Mineralia Slovaca, Bratislava, ISSN 1338-3523, 13, 6, 481-576.