print

Mgr. Ševčíková Janka, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra životného prostredia
 • Funkcia:Zástupkyňa vedúceho katedry
 • Zaradenie:Odborná asistentka

KontaktMiestnosť: 101
Telefón: 048 446 5801Email: janka.sevcikova@umb.sk

Stránkové hodiny

Pondelok-
Utorok11:30 - 12:30
Streda-
Štvrtok13:00 - 14:00
Piatok13:00 - 14:00
dohodou cez email a MS Team

Profesijná charakteristika

Profesionálna kariéra 

Od 2019 – odborný asistent, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia

2011-2013- odborný pracovník -laborant v odvetví odpadového hospodárstva, DETOX  s.r.o Banská Bystrica

 

Professional career

2019 – present: Assistant Professor, Matej Bel University, Faculty of Natural Sciences, Department of Environmental Management

2011-2013: Specialist - Laboratory assistant in the field of waste management, DETOX  Ltd Banská Bystrica

 

Vzdelanie

Doktorandské štúdium v odbore: Integrovaná bezpečnosť na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta v Trnave

Mgr. štúdium v odbore Environmentálne manažérstvo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

              

 

Education

Postgraduate study: Integrated Safety,Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava

Graduate study: Environmental Management, Matej Bel University, Faculty of Natural Sciences, Department of Environmental Management

Oblasti výskumu

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti  sa venuje problematike  environmentálnych záťaží z hľadiska vplyvov na životné prostredie a zdravotnú  bezpečnosť, vplyvmi fyzikálnych a chemických faktorov na životné prostredie a ľudské zdravie. Odborné a vedecké aktivity zameriava  fyzikálno- chemickú analýzu odpadových materiálov a zložiek životného prostredia, na identifikáciu a hodnotenie environmentálneho a zdravotného rizika a na hodnotenie mikroklimatických podmienok na človeka v životnom prostredí.

 

Research interests

The scientific research of Dr. Janka Ševčíková is devoted to the study of environmental burden from the aspect of effects on the environment and health safety, and   the effects of physical and chemical factors on the environment and human health. Professional and scientific activities encompass physico-chemical analysis of waste materials and components of environment, identification and evaluation of environmental and health risks, and the evaluation of microclimatic conditions on humans in the environment.

Výučba

 • Integrovaná prevencia zdrojov znečisťovania ovzdušia, vôd a odpadov

 • Psychosociálne aspekty environmentálnej bezpečnosti

 • Analýza a monitoring emisií a kvality ovzdušia, vôd a odpadov

 • Manažérstvo rizika

 • Technické aspekty pracovného prostredia

 • Environmentálne riziká a bezpečnosť

 • Nakladanie s nebezpečnými chemickými látkami

 • Manažérske a komunikačné zručnosti

 

Lectures and seminars

 • Integrated prevention of sources of pollution and control of air pollution, water and waste

 • Psychosocial aspects of environmental management

 • Analysis and monitoring of emissions, air and water quality, and waste monitoring

 • Risk management

 • Technical aspects of the working environment

 • Environmental risks and safety

 • Management of hazardous substances

 • Management and communication skills

Publikácie (2014-2019) /Publications (2014-2019)

 

AEC Ševčíková, J., Pastierova, A., Balog, K., Soldán, M., Drimal, M. 2015. Analysis of aromatic hydrocarbons and aliphatic hydrocarbons in aicd tar pond and their environmental and health risks. Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 1/2015 (90): 118-121. Počet citácií:1 (z toho 1 Wos/Scopus)

 

AFD Ševčíková, J., Jelínek, R., Midula, P., Drimal, M. 2019. Koncepčný model šírenia kontaminácie povrchovým a podzemným splavom z odkalísk Predajná I a Predajná II. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2019: recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 27. septembra : 2019 v Bratislave 1. vyd. - Žilina : Strix, 2019. s. 74-79.- ISBN 978-80-89753-34-5.

 

AFD Midula, Pavol, WICHE, O., Andráš, P., Ševčíková, J., Drimal, M. 2019. Potenciálne biodostupné formy zinku, olova a kadmia v antropogénnej pôde haldového poľa Davidschacht (Nemecko). In Geochémia 2019 : zborník vedeckých príspevkov z konferencie, Častá - Papiernička, 3. - 4. december 2019. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2019. . 131-132. ISBN 978-80-8174-041-1.

 

AFH Ševčíková, J., Drimal, M. 2019. Initial analysis of waste oils prior to their regeneration. In New trends in Chemistry, research and education 2019 at the Faculty of Science of P. J. Šafárik University in Košice . 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019. Pp. 27. - ISBN 978-80-8152-784-5.

 

 

 

Miestnosť:
101
Telefón:
048 446 5801