print

Raganová Janka, doc., RNDr., PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra fyziky
  • Funkcia:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca
  • Zaradenie:Docentka

KontaktMiestnosť: 201
Telefón: 048 446 7201Email: Janka.Raganova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok10:00 - 12:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok10:00 - 12:00
Konzultácie aj v inom čase podľa potreby po dohode vopred emailom.

Profesijná charakteristika

Pedagogická činnosť

Mechanika

Mechanika v príkladoch

Didaktika fyziky 1, 2

Aktívne poznávanie vo fyzike

Didaktika riešenia fyzikálnych úloh

Dejiny fyziky

Základy fyzikálnych meraní

 

Vedecko-výskumná činnosť

Teória vyučovania fyziky - bádateľské metódy na ZŠ, využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní fyziky, problémy integrovaného vyučovania prírodovedných predmetov, reštrukturalizácia prípravy učiteľov, neformálne fyzikálne vzdelávanie, popularizácia prírodných vied.

 

Profil na Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Janka_Raganova

 

Najvýznamnejšie riešené grantové projekty

2013 – 2016

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education. FP7 programme, No. 321278.

2013 – 2016

HOPE – Horizons in Physics Education. Erasmus academic network č. 540130-LLP-1-2013-1-FR

2008 – 2012

Inštitucionálna koordinátorka projektu STEPS TWO programu ERASMUS.

2006 – 2009

Administrátorka projektu APVV č. LPP-0028-06 Brána vedy otvorená.

2005 – 2007

Lokálny koordinátor projektu Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching – part 2 programu Leonardo da Vinci II.

2000 – 2004

Zástupca lokálneho koordinátora projektu SI 143008 Computerised Laboratory in

Science and Technology Teaching programu Leonardo da Vinci II.

1995 – 1998

Členka centrálneho koordinačného tímu projektu Tempus SJEP 09272 Science

Teacher Training 2000.

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

2014

Habilitácia v odbore teória vyučovania fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

2006

Udelený titul PhD

1996 – 2001

 

Doktorandské štúdium – Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
vedný odbor: 11-65-9 Teória vyučovania fyziky, v roku

1993 – 1995

Doplňujúce pedagogické štúdium na MFF UK v Bratislave

1982 – 1988

Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave
vedný odbor: Fyzika hraničných odborov
zameranie: matematická fyzika (RNDr.)

 

Výber z publikačnej činnosti

RAGANOVÁ, J. – PIVARČI, T.: Rozvíjanie fyzikálneho poznania prostredníctvom podujatí neformálneho vzdelávania. In: Matematika – fyzika – informatika 26, No 3, 2017, p. 219-226. ISSN 1210-1761 (Print), ISSN 1805-7705 (On-line)

PIVARČI, T. – RAGANOVÁ, J.: Development of Life Skills through Physics Content. In: VALOVICOVA, L. – ONDRUSKA, J. (eds.): Didfyz 2016: From the Roots to Contemporary Education - Proceedings of the 20th International Conference. American Institute of Physics Conf. Proc., Volume 1804, 2017, p. 030007-1 – 030007-7. ISBN 978-0-7354-1472-3

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – RAGANOVÁ, J. ­– HRUŠKA, M – HOLEC, S.: Theory versus practice at implementation of inquiry- based approaches into physics education. In: VALOVICOVA, L. – ONDRUSKA, J. (eds.): Didfyz 2016: From the Roots to Contemporary Education - Proceedings of the 20th International Conference. American Institute of Physics Conf. Proc., Volume 1804, 2017, p. 030008-1 – 030008-8. ISBN 978-0-7354-1472-3

HRUŠKA, M. – HOLEC, S. ­– SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – RAGANOVÁ, J.: Uplatňovanie integrovaného prístupu prostredníctvom relizácie aktivít bádateľského charakteru. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Zborník abstraktov. Bratislava : APVV-14-0070 Prírodovedné kurikulum pre základnú školu, 2016, s. 34. ISBN 978-80-8082-954-4.

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – HOLEC, S. ­– HRUŠKA, M. – RAGANOVÁ, J.: Možnosti využitia bádateľských aktivít vo výučbe prírodovedných predmetov. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Zborník abstraktov. Bratislava : APVV-14-0070 Prírodovedné kurikulum pre základnú školu, 2016, s. 70. ISBN 978-80-8082-954-4.

RAGANOVÁ, J. – HOLEC, S. ­– HRUŠKA, M. – SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M.: Professional development of physics teachers in the frame of Chain Reaction project. In: HOPE annual forum 2016: Physics Teaching in Europe and HOPE in Perspective. Programme and Abstracts. Paris (France): Université Pierre et Marie Curie, 2016, s. 20. ISBN 978-2-9554388-2-4, EAN 9782955438824.

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – HOLEC, S. – RAGANOVÁ, J. – HRUŠKA, M.: Cross Curricular Relationships in the Context of Inquiry-Based Science Education. In: KOSTOLÁNYOVÁ, K. (ed.): Information and Communication Technology in Education. Conference Proceedings. Ostrava : University of Ostrava, 2016, p. 141-148. ISBN 978-80-7464-850-2.

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – HOLEC, S. – RAGANOVÁ, J. – HRUŠKA, M.: Cross-curricular aproaches in Inquiry-based science teaching. ICTE Journal, 2016, 5(3), p. 34-43. ISSN 1805-3726.

https://www.degruyter.com/view/j/ijicte.2016.5.issue-3/ijicte-2016-0011/ijicte-2016-0011.xml

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – HOLEC, S. ­– HRUŠKA, M. – RAGANOVÁ, J.: Možnosti využitia bádateľských aktivít vo výučbe prírodovedných predmetov. In: Biológia ekológia, chémia. Časopis pre školy. Roč 20, č. 3 (2016), s. 14-18. ISSN 1338-1024.

SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, Miriam – HOLEC, Stanislav – HRUŠKA, Martin – RAGANOVÁ, Janka: Stratégia rozvíjania bádateľsky orientovaného prírodovedného vzdelávania v projekte Chain Reaction. In: Džubinská, A. – Reiffers, M. (eds.): Prírodné vedy, vzdelávanie a spoločnosť. Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie organizovanej v Prešove. Prešov : Slovenská fyzikálna spoločnosť. Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV PU v Prešove, 2015, s. 210-215. ISBN 978-80-971450-4-0

HRUŠKA, Martin – HOLEC, Stanislav, RAGANOVÁ, Jana: Investigating properties of light in the frame of lower and upper secondary education. In: HSCI2013. Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science. Education for Science and through Science. Košice : Pavol Jozef Šafárik University, 2013, s. 83-87.

RAGANOVÁ , Jana – HRUŠKA, Martin – BENIAČIKOVÁ, Mária – KRIŠKOVÁ, Katarína: Development of positive attitudes towards science at the children summer camp. In: HSCI2013. Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science. Education for Science and through Science. Košice : Pavol Jozef Šafárik University, 2013, s. 193-197.

RAGANOVÁ, Jana – SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, Miriam – HOLEC, Stanislav: Kam smeruje fyzikálne vzdelávanie, alebo problémy (nielen) slovenského fyzikálneho vzdelávania. In: Československý časopis pro fyziku, svazek 62, č. 5-6/2012, s. 312-315. ISSN 0009-0700

HOLEC, Stanislav – KMEŤOVÁ, Jarmila – SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, Miriam –RAGANOVÁ, Jana – HRUŠKA, Martin: Testovanie prírodovednej gramotnosti PISA 2006. In: BAGALOVÁ, Ľ. – BIZIKOVÁ, Ľ. (eds): Rozvoj funkčnej gramotnosti v kontexte medzinárodných porovnávacích štúdií PISA a PIRLS. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2. doplnené vydanie. Bratislava : Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2011, s. 59-69. ISBN 978-80-8118-057-6

HRUŠKA, Martin – RAGANOVÁ, Jana:Investigations of life science processes with the use of computerised laboratory tools.In: International Conference ComLab 2007 – Computerised laboratory in sciene and technology education. Proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007, s. 18. ISBN 978-961-253-009-9.

HOLEC, S. – SPODNIAKOVÁ PFEFFEROVÁ, M. – RAGANOVÁ, J. 2004. Computer Simulations in Mechanics at the Secondary School[Počítačové simulácie v mechanike strednej školy]. In: Informatics in Education, 2004, Vol. 3, No. 2, 229 – 238. ISSN 1648-5831.

HOLEC, S. – HRUŠKA, M. – RAGANOVÁ, J. 2004. Integrated Science through Computer-aided experiments [Integrovaná prírodoveda cez počítačom podporované experimenty]. In: Informatics in Education, 2004, Vol. 3, No. 2, 219 – 228. ISSN 1648-5831.

HOLEC, Stanislav et al. 2004. Integrovaná prírodoveda v experimentoch. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB, 2004. 216 s. ISBN 80-8055-902-3 (podiel 34 %).

HOLEC, Stanislav et al. 2004. Integrovaná prírodoveda v experimentoch. Žiacke pracovné listy. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB, 2004. 126 s. ISBN 80-8055-903-1 (podiel 19 %).

HRUŠKA, Martin – RAGANOVÁ, J. Bádateľské aktivity žiakov v prírodovednom vzdelávaní podporované informačnými a komunikačnými technológiami. In: ACTA DIDACTICA 6. Informačno-komunikačné technológie v prírodovednom vzdelávaní. Edícia Prírodovedec č. 122. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2003, s. 37 – 42. ISBN 80-8050-643-4

HOLEC, S. – HRUŠKA, M. – RAGANOVÁ, J. Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching: The Course on Integrated Science in Experiments. [Počítačom podporované laboratórium v prírodovednom a technickom vzdelávaní: kurz Integrovaná prírodoveda v experimentoch.] In: MÉNDEZ-VILAS, A. (ed): Journal of Digital Contents, Vol. 1, Issue 1. Special issue on: Information society and education. Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technologies in Education (ICTE2002). Badajoz, Spain : FORMATEX, 2003, s. 24 – 29. ISSN: 169-313X

HOLEC, S. – HRUŠKA, M. – RAGANOVÁ, J. Integration of ICT into learning activities within science education. In: MECHLOVÁ, Erika (ed): Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava : University of  Ostrava, 2003, s. 89  –  93. ISBN 80-7042-888-0

HOLEC, S. – HRUŠKA, M. – RAGANOVÁ, J. Computerised Laboratory: Integrated Science Through Experiments. [Počítačom podporované laboratórium: Integrovaná prírodoveda v experimentoch]. In: 8. mednarodna izobraževalna računalniška konferenca – MIRK 2003, 15. – 17. maj 2003, Piran. Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2003, s. 235 – 239. ISBN 961-234-455-8

RAGANOVÁ, Jana – BULLA, Martin: Interaktívne fyzikálne pomôcky ako prostriedok zvyšovania názornosti vo fyzikálnom vzdelávaní. In: Matematika - fyzika - informatika, 10, 2000/2001, č. 7, marec 2001, s. 417 - 425. ISSN - 1210-1761.

RAGANOVÁ, Jana – BULLA, Martin: Rozvíjanie fyzikálneho vzdelávania prostredníctvom interaktívnych výstav. In: Acta Universitatis Matthiae Belii FPV III/9. Fyzika. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB, 1999, s. 100 - 109. ISBN 80-8055-296-7

HOLEC, Stanislav – RAGANOVÁ, Jana: New Approaches to Science Education in the Slovak Republic [Nové prístupy v prírodovednom vzdelávaní v Slovenskej republike]. In: Didactics of Science and Technical Subjects. Volume 1, 1999. Hradec Kralove: Pedagogical Faculty - University of Education, 1999, s. 22 - 28. ISBN 80-7041-147-3

HOLEC, S. – HUDSON, T. – RAGANOVÁ, J. – WALTON, R.: Tempus fugit: science teacher training 2000 – a working collaboration with the Slovak Republic [Tempus iniciatíva: príprava učiteľov prírodovedných predmetov 2000 – pracovná spolupráca so Slovenskou republikou]. In: Science Teacher Education, 22, May 1998, str. 16 – 17, published by ASE Hatfield, UK. ISSN: 0961 - 6152

Miestnosť:
201
Telefón:
048 446 7201