print

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra chémie
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Profesor

KontaktMiestnosť: 7209
Telefón: 048 446 7209Email: jan.kurucz@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok13:00 - 14:00
Streda07:40 - 08:00
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

a)   Meno a priezvisko:            Ján Kurucz

       Tituly a hodnosti:             Prof., Ing., PhD.

       Dátum narodenia:             1951      

Adresa pracoviska:                 Katedra chémie

                                                Fakulta prírodných vied  UMB

                                                Tajovského 40  Banská Bystrica

 

b)   Študijný odbor alebo odbor výskumu a vývoja, v ktorom pôsobí:

 

4.1.14 chémia

 

c)   Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov

      a doterajšieho vedecko-pedagogického  a odborného pôsobenia:

 

1979-1988                  Vysoká vojenská škola pozemného vojska vo Vyškove na Morave -  vedecko pedagogické funkcie – asistent a odborný asistent – Katedra špeciálnej chémie

1990-1992                  Vysoká vojenská škola pozemného vojska vo Vyškove na Morave - starší učiteľ – docent Katedry zbraní hromadného ničenia a ochrany proti nim.

1991(január-máj)        účasť vo vojne v Perzskom zálive – veliteľ  čs. samostatného protichemického oddielu  

1991(jún-september)   Vojenská akadémia Hafar – al Batin v Saudskej Arábii - vedúci skupiny učiteľov výučby špeciálnej chémie a ochrany proti ZHN – príprava chemických špecialistov

1993                          zástupca náčelníka chemického vojska GŠ Pozemných síl Armády Slovenskej republiky

1994-2001                  Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši - zástupca vedúceho Katedry radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.

1997                          Vymenovanie za docenta v odbore Vojenské umenie, špecializácia radiačná a chemická ochrana.

1999-2003                  Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši - dekan Fakulty pozemného vojska.

2001-2003                  Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši - vedúci Katedry radiačnej, chemickej a biologickej ochrany.

2003                          Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši –vymenúvacie konanie za profesora v odbore Operačné a bojové použitie pozemného vojska, špecializácia radiačná a chemická  ochrana.

2004                            Vymenovaný profesorom

2003 -2004                  Prodekan pre študijnú činnosť Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

2003 -2013                 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku –profesor katedry chémie

2004 -2008                 Katolícka univerzita v Ružomberku - prorektor pre vedu a rozvoj

2014 dodnes                 Fakulta prírodných vied UMB – profesor Katedry chémie                 

 

 d)  Počet a zoznam vedeckých prác, publikovaných vysokoškolských učebníc, monografií,

      pôvodných vedeckých prác v domácich a v zahraničných vedeckých časopisoch, publikačných

      prác  v zborníkoch z vedeckých konferencií: 85

      AAA   Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách                             3

      AAB   Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách                                   5

      ACB    Vysokoškolské učebnice                                                                                          2

      ADF   Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch                                    16

      AEC   Vedecké  práce publikované v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch        1

      AED   Vedecké práce publikované v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch     7

      AFC    Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách                       8

      AFD   Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách                             10

      AFL    Postery z domácich konferencií                                                                             1

      BCI    Skriptá a učebné texty                                                 22                                      

      BDF   Odborné práce v nekarentovaných časopisoch      14

      BED   Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch                                        3

      BEF    Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch                                    4

      DAI    Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné práce a pod. )                                   3

 

      AAA     Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách:

 

      AAA 01     KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Mozliwosci i sposoby terroryzmu niekonwencjonalnego. Srodki

                       biologiczne. (Monografia). Krakow, 2007 – 239 s. ISBN 978-83-60837-08-5

      AAA 02    KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Chemical Agents as Terrorist Weapons. Krakow, 2009 -152 s.

                      ISBN 978-83-60837-37-5

       AAA 03   KURUCZ, J., SUŠKO, M.: The radiological dispersal device . The principle, effect and protection.

                      (Monografia). Association Internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions Fribourg –  Suisse CP 42, 1702 Fribourg, SUISSE , 2011 – 158 s. ISBN 978-2-9700765-2-0

 

      AAB      Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

     AAB 01     KURUCZ, J.: Vojna v Perzskom zálive: Československý protichemický prápor. (Monografia). – 1. vyd. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2000. – 46 s. 16 príloh.

                     ISBN 80-8040-119-5

     AAB 02     KURUCZ, J.: Možnosti biologického a chemického terorizmu. (Monografia). – 1. vyd. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2002. – 60 s.

                     ISBN 80-8040- 173-X

     AAA 03    KURUCZ,J.: Chemical Agents as Terrorist Weapons / Kurucz Ján, Suško Miroslav. - Kraków : UKiP J&D Gębka, 2009. - 152 s. - ISBN 978-83-60837-37-5.

     AAA 04    KURUCZ, J.: Dispositifs de dispersion radiologique (DDR) = The radiological, dispersal device (RDD) : principes, effets et mesures de protection / Fribourg : Association internationale S.É.C.T.,         2011.                     ISBN       978-2-9700765-2-0.

   AAB 05       KURUCZ, J.: Chémia sulfidického yperitu [elektronický zdroj]. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - online, 80 s. [4,50 AH]. - ISBN 978-80-557-1121-8

 

ACB      Vysokoškolské učebnice

 

ACB 01      KURUCZ, J.: Poznámky k teórii koordinačných zlúčenín . Verbum Ružomberok, 2013 - 107 s.      

                 ISBN 978-80-8084-986-3

 ACB 02     KURUCZ, J.: Chémia otravných látok. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. -   238 s. [11,95 AH]. - ISBN 978-80-557-0776-1

 

ADF      Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch a zborníkoch:

 

ADF 01     KURUCZ, J.: Sú zápalné zbrane aktuálne? In: Bojová příprava. – č. 6 (1991), s. 62-63.

ADF 02     KURUCZ, J.: Hygienická očista osôb počas útoku mechanizovanej brigády armády Kráľovstva Saudskej Arábie. In: Vojenský profesionál. – č. 11 (1992), s. 16-17.  ISSN 1210-3179.

ADF 03     KURUCZ, J.: K chemickému zabezpečeniu útoku 20. mb. armády Kráľovstva Saudskej Arábie. In:Vojenské rozhledy. – Roč. 1, č. 4 (1992), s. 84-87.

ADF 04     KURUCZ J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana brigády. In: Vojenské obzory: Príloha K.  – Roč. 2, č. 1(1995), s. 106-111. 2 tab.

ADF05      KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana boja brigády v zastavaných priestoroch. In:Vojenské obzory: Príloha K. – Roč. 3, č. 2 (1996), s. 67-72.

ADF 06     KURUCZ, J.: Niektoré aspekty velenia vojskám v operáciách. In: Vojenské obzory: Príloha T. – Roč. 5, č. 1 (1998), s. 95-97. – Lit. 1 zázn.

ADF 07     KURUCZ, J.: Chemické riziká v priemyselnom zázemí. In: Obrana. - Roč. 11, č. 5 (2003), s. 8.

ISSN: 1336-1910.

ADF 08     Kurucz, J.: Fyzikálne, chemické a toxikologické vlastností oxidu osmičelého ako potenciálnej teroristickej zbrane. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. IV., č. 4 (2004), s. 53-63. ISSN 1335-9185.

ADF 09     Kurucz, J.: Dioxíny a polychlórované bifenyly v životnom prostredí. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. V., č. 1 (2005), s. 58-67.

ISSN 1335-9185

ADF 10     KURUCZ, J.: Metylizokyanát ako možný zdroj chemickej kontaminácie infraštruktúry. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. V., č. 2 (2005), s. 15-24. ISSN 1335-9185,

ADF 11     KURUCZ, J.: Fosgénoxím. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. Roč. V., č. 3 (2005), ISSN 1335-9185

ADF 12     KURUCZ, J, DURDIAK, J.: Halothan a Fentanyl nielen účinný prostriedok bezpečnostných síl. In: Disputationes scientificae. Universitatis Catholicae in Ružomberok. –Roč. VI., č. 1 (2006), s. 92-99, ISSN 1335-9185

ADF 13     KURUCZ, J.:Chemické ohrozenia a možnosti dekontaminácie. In: Disputationes scientificae. Universitatis Catholicae in Ružomberok. –Roč. VI., č. 4 (2006), s.169-175,

ISSN 1335-9185

ADF 14     Kurucz, J.: Jadrový a rádiologický terorizmus ako prejav ultraterorizmu. In:Disputationes scientificae. Universitatis Catholicae in Ružomberok. –Roč. VI., č. 4 (2006), s. 158-162,

ISSN 1335-9185

ADF 15     KURUCZ, J.: Princípy fotokatalýzy oxidu titaničitého In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - ISSN 1335-9185. – Roč .11, č. 1 (2011), s. 179-188.

      ADF 16      KURUCZ, J. : Ekologické aspekty ťažby a úpravy uránu. In : Disputationes Scientificae

                      Universitas Catholicae in Ružomberok. Roč. 11, č.2 (2011)  10 str. ISSN 1335-9185

 

AEC      Vedecké  práce publikované v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch:

 

   AEC 01     KURUCZ, J.: Plánovanie radiačnej, chemickej a biologickej ochrany brigády (divízie). In:  Sborník Vojenské akademie v Brně. – č. 2 (2000), s. 75-82.

  

AED      Vedecké práce publikované v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch:

 

AED 01     KURUCZ, J.: Vplyv púštnych podmienok na činnosť vojsk. In: Zborník Vojenskej akadémie SNP. – Roč. 1, č. 3 (1994), s. 43-52. – Lit. 3 zázn.

   AED 02     KURUCZ, J.: Koncepcia radiačnej, chemickej, biologickej ochrany armádneho zboru. In: Zborník Vojenskej akadémie SNP. – Roč. 2, č. 4 (1995), s. 42-51. – Lit. 1 zázn.

ISSN 1335-0935

   AED 03     KURUCZ, J.: Vojna v Perzskom zálive s odstupom času. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 4, č. 2 (1997), s. 25-36.

ISSN 1335-0935

AED 04     KURUCZ, J.: Možné použitie vojska domobrany v operácii. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 5, č. 4 (1998), s. 25-29.

ISSN 1335-0935

   AED 05     KURUCZ, J.: Ujasnenie a analýza úlohy (situácie) z pohľadu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 7, č. 1 (2000), s. 145-150. – Lit. 3 zázn.

ISSN 1335-0935

AED 06     KURUCZ, J.: Možný obsah prílohy k operačnému rozkazu, radiačná, chemická a biologická ochrana. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 7, č. 4 (2000), s. 89-96. – Lit. 3 zázn.

ISSN 1335-0935

  AED 07      KURUCZ, J.: Súčasný stav a perspektívy rozvoja techniky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. In: Smery vývoja techniky pozemného vojska: Vedecká konferencia,  26.-27.11.1997, Liptovský Mikuláš. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1997. – s. 229-233.

ISBN 80-88682-26-6

 

 

AFC      Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:

 

AFC 01        KURUCZ. J, DURDIAK, J.: Utilization of Characteristics of Some Tetroxides for Terrorist Intents. In: Zborník „The 1st International Scientific Conference Safety Engineering 2006“, Ostrava 2006, s. 263-267,

ISBN 80-248-1185-5

AFC 02        KURUCZ. J, DURDIAK, J.: Structural Parallels of Fentanyl – Potential Chemical Weapons in the Past and Real Tools of Chemical Terrorism Today. In: Zborník „The 1st International Scientific Conference Safety Engineering 2006“, Ostrava 2006, s. 253-258,

ISBN 80-248-1185-5

AFC 03         KURUCZ, J.: Chemické metódy dekontaminácie toxických chemických látok. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie „Aktuálne problémy ochrany vojsk a obyvateľstva proti ZHN", Vyškov na Moravě 26.-27.6.2007, 7 strán

ISBN 978-80-7231-263-4

       AFC 04       KURUCZ, J., DURDIAK, J.: Potential terrorist use of chemical weapons.

                        In: Safety Ingineering 2008, Technical University of Ostrava, 2008, S.153-161

                        ISBN 978-80-248-1848-1

       AFC 05       KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Nové pohľady na odstraňovanie následkov chemického a biolo-

                        gického napadnutia obyvateľstva teroristickým útokom.

                        In: Sborník příspevku z konference: Vyškov 17.-18. června 2009. UO Brno

                        ISBN 978-80-7231-662-5

       AFC 06       KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Dimetyl sulfát ako potenciálna teroristická chemická zbraň.

                        In: Sborník příspevku z konference: Vyškov 19.-20.10.2011. UO Brno

                        ISBN 978-80-7231-834-6

 AFC  07        KURUCZ, J.: Chemické metódy dekontaminácie toxických chemických látok.                                   In: Aktuální problémy ochrany vojsk a obyvatelstva proti ZHN. - Brno : Univerzita obrany, 2007. - ISBN 978-80-7231-263-4. - S. 7.

 AFC  08        KURUCZ, J.: Nové pohľady na odstraňovanie následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva teroristickým útokom. 
In: "Nové metody a technologie ochrany proti ZHN a průmyslovým škodlivinám" : sborník prříspěvků z konferencie : Vyškov 17. - 18. června 2009. - Brno : Univerzita obrany, 2009. - ISBN 978-80-7231-662-5.

 

AFD      Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

 

AFD 01        KURUCZ, J.: Aktuálne otázky bezpečnosti štátu. In: Súčasný stav a perspektívy rozvoja vedy a techniky v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky: Zborník z vedeckej konferencie, 25.-26.9.1997, Liptovský Mikuláš. – Bratislava: Ministerstvo obrany SR. 1997. s. 60-68.

AFD 02        KURUCZ, J.: Metodické postupy v Armáde SR. In: Uplatňovanie metodických postupov používaných pri plánovaní a riadení operácií na taktickom stupni velenia: Zborník diskusných príspevkov z vojensko-odbornej konferencie, 9.10.2001, Liptovský Mikuláš. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2002. s. 6-11. © VALM 2002

AFD 03        KURUCZ, J.: Možnosti využitia vojnových hier v príprave orgánov štátnej správy na riešenie mimoriadnych udalostí. In: Funkcie a väzby  subjektov zainteresovaných na obrane štátu: Zborník vystúpení z vojensko-vedeckého seminára, 27.11.1997, Liptovský Mikuláš. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1998. s. 44-46.

AFD 04        KURUCZ. J, DURDIAK, J., BELLOVÁ, R.: Možnosti a perspektívy využitia informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní chémie. In: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou na CD „Informatika v škole a v praxi“, Ružomberok: Katolícka univerzita, 2005, s. 177-180.

ISBN 80-8084-038-5.

AFD 05        KURUCZ, J.: Chemické riziká a odstraňovanie ich následkov. Zborník z medzinárodnej vedecko-technickej konferencie konanej v dňoch 13.–14.10. 2005, Tatranské Zruby, 2005.

AFD 06        Kurucz, J. :  Jadrový a rádiologický terorizmus. Zborník z medzinárodného seminára Terorizmus - aktuálna hrozba v súčasnosti, Akadémia národnej obrany Liptovský Mikuláš, 28.9.2006. ©NAO 2006

AFD 07        KURUCZ, J.: „Možnosti využitia oxidu titaničitého ako perspektívnej látky pre dekontamináciu“ In. Zborník prednášok z týždňa európskej vedy a vedeckej  konferencie s medzinárodnou účasťou „Nové trendy v dekontaminácii nebezpečných chemických látok, Ružomberok  7. – 10. novembra 2006, Ružomberok 2007, s 107-116,

ISBN 978-80-8084-188

AFD 08        KURUCZ, J.: Riešenie krízových situácií v prípadoch chemického a biologického napadnutia obyvateľstva teroristickým útokom. In: Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou „Možnosti odstraňovania následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva“. PF KU Ružomberok, 2007, 9 s.

ISBN 978-80-8084-255-0

      AFD 09         KURUCZ, J.: Chemický a biologický terorizmus ako nový typ bezpečnostného ohrozenia štátu.

                        In: Súbor štúdií Akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, 2008, 17s.

                        ISBN 978-80-89221-08-0

      AFD 10        KURUCZ,J.: Chemické vlastnosti a štruktúra 2,4,6 triamino-1,3,5 triazínu.

                        Zborník z prednášok z Týždňa európskej vedy  PF KU Ružomberok , 2009 ,S.20-26

                        ISBN 978-80-8084-426-4

 

 

AFL      Postery z domácich konferencií:

 

AFL 01         KURUCZ, J.: Toxický terorizmus na prahu 21. storočia In: Zborník prednášok z týždňa európskej vedy Ružomberok7. – 10 novembra 2005, Pedagogická fakulta, Ružomberok, 2006, s.131 – 143.

ISBN 80-8084-114-4

 

BCI       Skriptá a učebné texty :

 

BCI01         KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana brigády. (Skriptá). – 1. vyd. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia SNP, 1995. – 89 s.

BCI02         KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana armádneho zboru.(Skriptá). – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia SNP, 1996. – 63 s.

BCI03         KURUCZ, J., OFČAROVIČ, M.: Metodika činnosti náčelníka RCHBO armádneho zboru po obdržaní úlohy. (Skriptá). – 1. vyd. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1997. – 59 s., 80 % podiel

BCI04         KURUCZ, J.: Introduction to cw munitions. (Učebná pomôcka). – Saudská Arábia, 1991.- 19s. BCI05      KURUCZ, J., VLADÁR, M., ADÁMIK, J.: Vševojsk-2-1 Radiačná, chemická a biologická ochrana                       vojsk. (Predpis). – Trenčín: 1998. -  64 s.

BCI06         KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochranaI., II. (Učebné texty). 1998. 63 s.

BCI07         BALLAY, A., RUJÁK, V., PISARČÍK, J., STEOMEROVÁ, K., KURUCZ, J., BELAN, Ľ., ŠILHA, J., FLANDERA, J., JAKUBEC,: Vojenská výcviková pomôcka pre prípravu a vedenie operácií v rámci NATO ATP - 35 (B). (Služobná pomôcka.) – Dočasné vydanie – Bratislava: Štáb pre plánovanie operácií Generálneho štábu Armády SR, 2001. s. 67- 83.

BCI08         KURUCZ, J.: Svetová bezpečnostná politika I., II. (Učebné texty). 2001. – 42 s.

BCI09         KURUCZ, J., ŠILHA, J.: Základy islamu.– 1. vyd. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2003. – 48 s., 80 % podiel.

BCI10         KURUCZ, J., BELLOVÁ, R., DURDIAK, J.: Laboratórne cvičenia zo všeobecnej a anorganickej chémie. – Ružomberok: Katolícka univerzita, 2005. 75 s.

ISBN 80-8084-021-0

BCI 11        KURUCZ, J., BELLOVÁ, R., DURDIAK, J.: Všeobecná a anorganická chémia (Skriptá), KU Ružomberok, 2006, 100s.

ISBN 80-8084-094-6

BCI 12        KURUCZ, J., BELLOVÁ, R., KUSTROVÁ,M.: Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie (Skriptá), KU Ružomberok, 2006, 80s. 70 % podiel.

ISBN 80-8084-095-4

BCI 13        KURUCZ, J., BELLOVÁ, R.: Jadrová chémia (vybrané kapitoly), PF KU Ružomberok,  2007, 69 s., ISBN 978-80-8084-154-6

BCI 14        KURUCZ, J., SUŠKO, M.: Vybrané kapitoly z anorganickej chémie, PF KU Ružomberok, 2007, 97 s., ISBN 978-80-8084-155-3

BCI 15         KURUCZ, J., SUŠKO , M.: Chemická technológia anorganických látok, PF KURužomberok,2010,

                   188 s., ISBN 978-80-8084-592-6

BCI 16          KURUCZ, J., SUŠKO, M. : Jadrová fyzika ( Vybrané kapitoly ), PF KU Ružomberok, 2011,

                   131 s., ISBN  978-80-8084-753-1

      BCI 17          KURUCZ, J.:  Teória chemickej väzby,  PF KU Ružomberok, 2013,   110 s.,                                         ISBN  978-80-561-0060-8

      BCI  18         KURUCZ, J.:  Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín

 Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 83 s. [4,15 AH]. - ISBN 978-80-557-0856-0.

 BCI  19         KURUCZ, J.: Teoretické základy analýzy otravných a priemyselných škodlivých látok  Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 143 s. [7,15 AH]. - ISBN 978-80-557-1128-7.

   BCI   20        KURUCZ, J.: Nebezpečné rádioaktívne materiály a možnosti ich detekcie                                         Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 114 s. [5,70 AH]. - ISBN 978-80-557-1128-7.

     BCI  21         KURUCZ, J.:  Priemyselné toxické látky

                         Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 94 s. [4,50 AH]. - ISBN 978-80-557-1263-5.

    BCI   22     KURUCZ, J.: Chémia výbušnín [elektronický dokument] Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2018. – 113 s. [5,60 AH] [CD-ROM]. – ISBN 978-80-557-1403-5

     

BDF      Odborné práce v nekarentovanch časopisoch:

 

BDF 01        KURUCZ, J.: Požiare ropných vrtov. In: Zpravodaj civilní obrany. – č. 3 (1992), s. 26.

BDF 02        KURUCZ, J.: Využijeme „piesočné skúsenosti“? In: Apológia. – č. 3 (1993), s. 16-17.

BDF 03       KURUCZ, J.:Pochod v púšti. In: Apológia. – č. 4 (1993), s. 10-11.

BDF 04        KURUCZ, J.: Prostriedky individuálnej ochrany vojsk protiirackej koalície. In: Apológia.č. 5 (1993), s. 6-7.

BDF 05        KURUCZ, J.: Chemická služba divízie (brigády) armády USA. In: Apológia. – č.1 (1994), s. 14.

BDF 06        KURUCZ, J.: Opustíme v Armáde SR súčasné poňatie OPZHN a chemického zabezpečenia? In: Apológia. – č. 1 (1994), s. 15.

BDF 07        KURUCZ, J.: Spôsoby odovzdávania správ o chemickom napadnutí v armáde USA. In: Apológia. – č. 4 (1994), s. 11.

ISSN 1335-0463

BDF 08        KURUCZ, J., BELLOVÁ, R.: Aerosólové výbušné systémy. In: Apológia. – č. 12 (1994), s. 14.

ISSN 1335-0463

BDF 09        KURUCZ, J.: Faktory ovplyvňujúce organizáciu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany brigády. In: Apológia. – č. 10 (1995), s. 7.

ISSN 1335-0463

BDF 10        KURUCZ, J.: Bioterorizmus ohrozuje svet. In: Obrana. – Roč. 9, č. 24 (2001), s.14.

BDF 11       Kurucz, J.: Skončili ilúzie o bezpečnosti sveta. In: Liptov. č. 16 (2002), s. 2.

BDF 12        Kurucz, J.: Nevedeli sme, do čoho ideme (vojna v Zálive). In: Formát. – Roč. 1, č. 1 (2003), s 14-15.

BDF 13        Kurucz, J.: Na túto látku (fosgén) reaguje každý človek inak. In: Pravda. – Roč. XIV/225, 29. septembra 2004, s. 2.

BDF 14        Kurucz, J.: Traviča fosgénom majú, pochybnosti ostali. In: Pravda.– Roč. XIV/243, 20. okt. 2004, s. 3.

 

 

BED      Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch:

 

BED 01        KURUCZ, J.: Problémy sebariadenia v práci veliteľa. In: Sborník chemického vojska– č. 37 (1991). – Praha, s. 118-122.

BED 02        KURUCZ, J.: K chemickému zabezpečeniu motorizovanej divízie. In: Sborník chemického vojska. – č. 38 (1992). – Praha, s. 30-34.

BED 03        KURUCZ, J.: Vytváranie dymových clôn v obrannej operácii armádneho zboru. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 6, č. 3 (1999), s. 89-92. – Lit. 2 zázn. ISSN 1335-0935

 

BEF      Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných:

 

BEF 01        KURUCZ, J.: Zhodnotenie súčasnej koncepcie chemickej ochrany vojsk. (Štúdia). – Trenčín: Veliteľstvo pozemného vojska, 1993. –26 s.

BEF 02        KURUCZ, J. : Možnosti Iraku v použití chemických zbraní, (štúdia) – MO SR Bratislava, 2003. – 12 s.

BEF 03        KURUCZ, J.: Bioterorizmus  -Podceňovaná hrozba? Súbor štúdií 1/2007. Národná akadémia obrany Liptovský Mikuláš, 2007, s. 201-243

©NAO 2006

BEF   04         KURUCZ, J.: Nová nervovoparalytická látka – Novičok. Obrana 11/2020

 

DAI      Kvalifikačné práce:

 

      DAI 01         KURUCZ, J.: Radiačná, chemická a biologická ochrana obrannej operácie armádneho zboru. Záverečná práva.  Vyšší akademický kurz Generálneho štábu.  Liptovský Mikuláš 1996, 85 str.

DAI 02        KURUCZ, J.: Súčasný model radiačnej, chemickej, biologickej ochrany armádneho zboru. (Habilitačná práca).  Vojenská akadémia, Fakulta pozemného vojska, Liptovský Mikuláš. – Liptovský Mikuláš, 1997. – 104 s. + Habilitačná  prednáška, 1997, 21 s.

DAI 03        KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana vševojskovej brigády. (Doktorandská dizertačná práca). Škol. Pavol Glončák. – Vojenská akadémia SNP, Fakulta pozemného vojska, Liptovský Mikuláš; 2.4.1996. – Liptovský Mikuláš, 1996. – 114 s. + Autoref. 1996,

                    31 s.

 DAI 04        KURUCZ,J. : Chemické zabezpečenie divízie. (Záverečná práca). Vojenská akadémia Brno,

                  Fakulta PGS odbor vojensko chemický  , Brno, 1990. – 93 s. , 7 príloh

 

      Počet podaných projektov:                                                                             

      Počet uskutočnených projektov:                                                        11

      Počet uskutočnených domácich projektov:

                                                                                                                           5

 

e)   Počet udelených patentov:                                                                       -

      Počet autorských osvedčení:                                                                    -

      Počet licencií:                                                                                           -

 

      Počet podaných projektov:                                                                      4

      Počet podaných zahraničných projektov:                                             4

Projekt: „Study of the photocatalic characters of TiO2 for the decontaminated processes.“. „Štúdium fotokatalytických vlastností oxidu titaničitého pre chemické dekontaminačné procesy“. Projekt riešený v spolupráci s Akademiou Wychowania v Katowiciach, 2007.Grantová agentúra Washington D.C.Corporation,

č. WDSC/USA-07/02.09/01,

Riešiteľ projektu.

 

Projekt: „Wlaściwości chemiczno-fizyczne hydrazyny N2H4 i mozliwosści obrony przednia“

„Fyzikálno chemické vlastnosti hydrazínu N2H4 a možnosti riešenia ochrany proti nemu). Projekt bol schválený v grantovej agentúre FUNDACJA KRAKOWSKIEJ SZKOLY WYŹSEJ imienia Andrrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007

Riešiteľ projektu.

 

Projekt: „Štúdium a analýza vybraných fyzikálno-chemických a toxikologických vlastností potenciálnych neštandardných, netabuľkových chemických látok, ktoré môžu byť zneužité na teroristické účely proti civilnému obyvateľstvu“.Projekt podaný do Commision Européénne Brussels v rámci programu Instrument for Stability v oblasti Risk multigation and preparedness relating to chemical, biological, radiological and nuclear materials or agents. Trvanie projektu 2008-2009.

Riešiteľ projektu.

 

      Počet podaných domácich projektov:                                                       -

 

      Počet uskutočnených projektov:                                                              7

      Počet uskutočnených zahraničných projektov:                                        2

 

Projekt Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear Terrorism

The Detemination of a Common Procedure of the V4, Accordance with the European Security Research Program Concept. 2005-2007

Čiastkový riešiteľ projektu.

Do projektu zapojené 4 štáty V-4.

 

Grantové projekty

Projekt National Security table  Euroatlantického centra a Slovenskej atlantickej komisie v Bratislave.

Čiastkový spoluriešiteľ skupiny Jadrové , chemické a biologické zbrane. Projekt je podporovaný z NATO Public Diplomacy Division Brusel. 2006-2007

Čiastkový riešiteľ projektu.

 

      Počet uskutočnených domácich projektov:                                             5

      Rezortné vedecké úlohy

  1. MUNDL, J., KURUCZ, J.: Súčasný stav a perspektívy rozvoja prostriedkov kolektívnej ochrany. (Rezortná vedecká úloha VV-VÚ-509-09). – Vyškov:  Vysoká vojenská škola pozemného vojska, 1991. 60 s.
  2. KURUCZ, J., ČABLA, V.: Prostriedky individuálnej ochrany v technicky vyspelých armádach sveta. (Rezortná vedecká úloha VV-VÚ-518-09). – Vyškov:  Vysoká vojenská škola pozemného vojska, 1992. 42 s.
  3. Podiel na spracovaní Vojenskej stratégie Slovenskej republiky, časť „Výstavba, príprava a použitie Armády SR“, časť Radiačná a chemická ochrana vojsk a teritória, MO SR, 2002-2003.

 

      Projekt Chemické a jadrové zbrane

Cieľ: Zavedenie projektu chemických a jadrových zbraní do problematiky počítačovej podpory veliteľsko – štábnych cvičení na taktickej a operačnej úrovni. Projekt označený stupňom T. 2002.

Koordinátor a riešiteľ: prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

Do projektu sa zapojili: VA Brno, Landesverteidigungsakademie Wien

 

Projekt Ochrana

Cieľ: Vyriešenie problémov prípravy na nasadenie vojsk mimo územia SR za podmienok možnej kontaminácie bojovými otravnými  a rádioaktívnymi látkami. Projekt označený T. 2003.

Koordinátor projektu: prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

Do projektu sa zapojila:  VA Brno

 

                                              

f)   Členstvo vo vedeckých a umeleckých radách, orgánoch SAV, iných vedeckých a odborných  

      ustanovizní:

 

      Vedecká rada Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, 1997

      Vedecká rada Fakulty pozemného vojska Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, 1997

      Spoločná odborová komisia pre vedný odbor 91-03-9 operačné a bojové použitie  pozemného vojska, 1997

      Klub dekanov fakúlt, 1999

      Vedecká rada Vysokej vojenskej školy pozemného vojska vo Vyškově na Moravě, 2000

      Spoločná odborová komisia pre vedný odbor 91-01-9 národná a medzinárodná bezpečnosť, 2001

      Komisia ministra obrany SR pre transformáciu vojsk radiačnej, chemickej a biologickej ochrany ozbrojených síl SR, 2003

      Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2003

      Rada pre vedu a techniku pri RVŠ SR, 2004

      Pracovná skupina Národného programu SR pre bezpečnostný výskum, 2005

      člen výskumnej infraštruktúry EK EÚ v oblasti špeciálnej chémie, 21. 1. 2005, registračné číslo 252435, 2005

      člen Expert Support Facility EU Brussels v oblasti Nukleárnych a chemických rizík, 2007

 

      Pobyty na zahraničných univerzitách a iných vedeckých a odborných ustanovizniach:

      Military Academie of  Saudi Arabia v  Hafar-al  Batinu - Výučba špeciálnej chémie, 1 semester, 1991

      Vojenská akadémia Miklósa Zríniyho - Budapešť - Výučba k problematike analýz chemických zbraní, 1996

Georgia v USA - študijný pobyt  v oblasti špeciálnej chémie vo Fort Benning , 1996

Führungsakademie der Bundeshwehr - SRN – Hamburk - problematika špeciálnej chémie, 1997

Landeswerteidigungsakademie Wien - Rakúsko - problematika špeciálnej dozimetrie, 1998

Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškově na Moravě - ČR - k problematike analýzy bojových  chemických látok, 2000

Vojenská akadémia Brno – ČR - k príprave spoločných projektov v  oblasti chemického terorizmu, 2001

Landeswerteidigungsakademie Wien - Rakúsko - problematika rizík priemyselného zázemia štátu z hľadiska možností nukleárneho a chemického terorizmu, 2003

Pázmany Péter Katolikus Egyetelem Budapest. – Maďarsko - riešenie problémov výučby prírodovedných  a technických predmetov na Katolíckych univerzitách, 2005

 

 

g)   Počet ohlasov na vytvorené dielo:

 

      1) Citácie v karentovaných a nekarentovaných časopisoch:

 

       1.  KURUCZ, J.: Pochod v púšti. In: Apológia. – č. 4 (1993), s. 10-11.

Ohlasy (1):

[4]: KORENÝ, J.: Slováci v „Púštnej búrke“ v Perzskom zálive v roku 1990-1991. In: Apológia. – Roč. 7, júl 1999, s. 26-27.

       2.   KURUCZ, J.: Faktory ovplyvňujúce organizáciu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany brigády. In:               Apológia. – č. 10 (1995), s. 7.

ISSN 1335-0463

Ohlasy (3):

[4] PULIŠ, P.: Základné východiská pre organizovanie radiačnej, chemickej a biologickej ochrany na leteckej základni. In: Zborník vedeckých prác Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika. –  č. 2 (1997), s. 121-128

[4] PULIŠ, P.: Piktogramy a číselné označenia nebezpečných látok a predmetov. In: Zborník vedeckých prác Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika. –  č. 1 (1998), s. 140-146.

[4] OFČAROVIČ, M.: Poveternostné pozorovanie v prízemnej vrstve atmosféry. In: Otázky taktiky. – Roč. 2, č. 2 (1998), s. 31-35

       3.   KURUCZ, J.: Koncepcia radiačnej, chemickej, biologickej ochrany armádneho zboru. In: Zborník     Vojenskej akadémie SNP. – Roč. 2, č. 4 (1995), s. 42-51. – Lit. 1 zázn.

ISSN 1335-0935

Ohlasy (1):

[4] SEDLÁK, L.: Prostriedky ochrany jednotlivca na plnenie úloh radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 8, č. 3 (2001), s. 71-78. ISSN 1335-0935

       4.   KURUCZ, J.: Radiačná, chemická, biologická ochrana brigády. (Skriptá). – 1. vyd. Liptovský  Mikuláš: Vojenská akadémia SNP, 1995. – 89 s

Ohlasy (6):

[4] PULIŠ, P.: Význam a úloha dymu v inžinierskom leteckom zabezpečení bojovej činnosti. In: Nové trendy v rozvoji letectva: Zborník z III. medzinárodnej konferencie, september 1998, Košice. – Košice: Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika v Košiciach, 1998.

[4] PULIŠ, P.: Odolnosť letectva a cesty jej zvyšovania v podmienkach použitia prostriedkov hromadného ničenia a únikov nebezpečných škodlivín. In: Zborník vedeckých prác Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika. –  č. 2 (1997),      s. 63-71.

[4] PULIŠ, P.: Význam a použitie dymu pri maskovaní. In: Súčasný stav                  a perspektívy rozvoja vedy a techniky v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej Republiky: Zborník z vedeckej konferencie, 25. - 26. 9. 1997, Liptovský Mikuláš. – Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 1997. – s. 160-165.

[4] SEDLÁK, L., SUŠKO, M.: Bojové zabezpečenie roty radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v priestore rozmiestnenia. In: Otázky taktiky. – Roč. 2, č. 2 (1998), s. 19-21.

[4] SUŠKO, M., SEDLÁK, L.: Biologické zbrane a podiel radiačnej, chemickej, biologickej ochrany pri ochrane proti nim. :  Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 5, č. 2 (1998), s. 17-27. ISSN 1335-0935

[4] KUZMIAK, M.: Takticko-poradové cvičenie so zadymovacím družstvom. In: Otázky taktiky. – Roč. 2, č. 1 (1998), s. 20-27.

      5.   KURUCZ, J.: Aktuálne otázky bezpečnosti štátu. In: Súčasný stav a perspektívy rozvoja vedy a              techniky v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky: Zborník z vedeckej konferencie, 25.-26.9.1997, Liptovský Mikuláš. – Bratislava: Ministerstvo obrany SR. 1997. s. 60-68.

Ohlasy (2):

[4] PULIŠ, P.: Stále aktuálne biologické zbrane. In: Zborník Vojenskej akadémie. Roč. 6. č. 3 (1999), s. 101-108.

[4] PULIŠ, P.: Zväčšil sa počet jadrových zbraní. In: Zborník vedeckých prác Vojenskej leteckej akadémie gen. M.R.Štefánika. – č. 1 (1998), s. 154 – 158

 6.   KURUCZ, J.: Vojna v Perzskom zálive: Československý protichemický prápor. (Monografia). – 1. vyd. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2000. – 46 s. 16 príloh. ISBN 80-8040-119-5

Ohlasy (8):

[4] SEDLÁK, L.: Schopnosť pešej brigády plniť úlohy pri kontaminácii nebezpečnými toxickými látkami. In: Zborník Vojenskej akadémie. – Roč. 8, č. 2 (2001), s. 119-128. ISSN 1335-0935

[4] Selecký, A. – Kudlová, M.: O moci, práve a pravde. Magnificat, Bratislava, február 2003, s. 1-8. 

[4] Britské listy: Po návrate z Iráku čekají vojáky zdravotní a psychické problémy. 4. 4. 2003. ISSN       1213-1792.

[4] Žiak, J.: Slovenské koláče pre našich vojakov v Kuwajte. Obrana. – Roč. 11, č. 7 (2003), s. 4.

[4] Tomaga, J.: Potiahnú Slováci na Bagdad? Formát. – Roč. 1, č. 1/2003, s. 12-17.

[4] Vitko, P.: Bojovníci zo Zálivu. Obrana. – Roč. 11, č. 5 (2003), s. 6-7.

[4] Rádio Praha, Český rozhlas 24. 3. 2003. Skúsenosti z vojny v Zálive.

[4] Vitko, P.: In the service of peace. MO SR, Bratislava, 2003, s. 23-25.

7.    KURUCZ, J.: Možnosti biologického a chemického terorizmu. (Monografia). – 1. vyd. – Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2002. – 60 s. ISBN 80-8040- 173-X

Ohlasy (8):

[4] Durdiak, J., Szuperák, K.: Toxíny ako potenciálny nástroj chemického terorizmu. In: Zborník vojenskej akadémie. – Roč. 10, č. 1 (2003), s. 29-36. ISSN 1335-0935.

[4] Durdiak, J., Szuperák, K.: Chemické zbrane ako potenciálne nástroje terorizmu. In: Zborník vojenskej akadémie. – Roč. 10, č. 1 (2003), s. 67-74. ISSN 1335-0935.

[4] Durdiak, J.: Toxické chemické látky a terorizmus. In: Zborník vojenskej akadémie. – Roč. 10, č. 1 (2003), s. 59-66. ISSN 1335-0935.

[4] Durdiak, J.: Chemické zlúčeniny infraštruktúry ako možný reálny nástroj chemického terorizmu. Príspevok pedagógov Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku k európskej vede II. Zborník Katolíckej univerzity (2004), s. 67-75.

[4] Durdiak, J., Puliš, P., Gáfrik, A., Suško, M.: Zbrane hromadného ničenia – aktuálna bezpečnostná hrozba. Monografia, IBOŠ MO SR Bratislava 2005, 262 s., ISBN 80-88842-76-X.

[4] SEDLÁK, J.: Legislatíva SR v znení závažných priemyselných havárií. In:. Zborník prednášok z týždňa európskej vedy Ružomberok 7. – 10. novembra 2005, s.162-168.

ISBN 80-8084-114-4

[4] OSINA, O. a kol.: Zdravotnícke zabezpečenie krízových situácií po teroristických útokoch chemickými zbraňami. In: Zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou „Možnosti odstraňovania následkov chemického a biologického napadnutia obyvateľstva“. PF KU Ružomberok, 2007, ISBN 978-80-8084-255-0,

[4]Durdiak, J.,Glončák, P.: Hrozba nekonvenčného terorizmu 21.storočia. In: Verbum,                              Ružomberok, str. 27, 2011, ISBN 978-80-8084-794-4

  1. KURUCZ, J.: Metylizokyanát ako možný zdroj chemickej kontaminácie infraštruktúry. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. V., č. 2 (2005), s. 15-24. ISSN 1335-9185,

Ohlasy (2):

[4] Glončák, J.:  Metylizokyanát ako možný zdroj chemickej kontaminácie životného prostredia. In:. Zborník prednášok z týždňa európskej vedy Ružomberok 7. – 10. novembra 2005, s.154-161. ISBN 80-8084-114-4

[4] Durdiak, J.,Glončák, P.: Hrozba nekonvenčného terorizmu 21.storočia. In: Verbum,                              Ružomberok, str.70, 2011, ISBN 978-80-8084-794-4

  1. KURUCZ. J, DURDIAK, J., BELLOVÁ, R.,.: Možnosti a perspektívy využitia informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní chémie. In: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou na CD „Informatika v škole a v p
Miestnosť:
7209
Telefón:
048 446 7209