print

prof. Ing. Jozef Kobza,CSc.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ, člen Predsedníctva SAPV
 • Zaradenie:Profesor

KontaktMiestnosť: F351a
Telefón: 048 446 7352Email: Jozef.Kobza@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok10:00 - 11:30
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

 

 • Katedra geografie a geológie 
 • Fakulta prírodných vied
 • Univerzita Mateja Bela
 • Tajovského ul 40 Banská Bystrica
 • tel.: 048/446 7352 
 • e-mail:jozef.kobza@umb.sk

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

Kvalifikácia:


Ing.: Rok 1975
Odbor: fytotechnický
Miesto: VŠP – AF Nitra


CSc: Rok 1986
Odbor: Všeobecná rastlinná produkcia
Miesto: VUPVR Bratislava
Téma dizertačnej práce: Genéza a úrodnosť illimerizovaných pôd a pseudoglejov v Juhoslovenskej kotline


doc: Rok 2003
Odbor: Všeobecná rastlinná produkcia
Miesto: SPU – AF Nitra
Téma habilitačnej práce: Textúrne diferencované pôdy ako indikátor environmentálnej záťaže v podmienkach SR


prof: Rok 2010
Odbor: Pedológia
Miesto: ČZU – Fakulta agrobiológie, potravinových a přírodních zdrojů Praha, ČR


Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:

 

 • profesor od 1.1.2011 (funkčné miesto v odbore Pedológia) na Katedre geografie a geológie  FPV UMB Banská Bystrica


Priebeh doterajšej praxe:

 

 • 1975–1976: Kálnica, okr. Trenčín, agronóm
 • 1976– doteraz: NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Bratislava-RP Banská Bystrica (pôvodne Výskumný ústav pôdoznalectva a výživy rastlín a neskôr Výskumné centrum pôdnej úrodnosti)
 • Funkcia: vedúci RP-VÚPOP v Banskej Bystrici (od roku 1997)


Pedagogická činnosť – profil:

 

 • od r. 1998 – externý učiteľ na FPV UMB v Ban. Bystrici a SPU v Nitre (Katedra pedológie a geológie)
 • od 1.1.2011 profesor na FPV UMB v Ban. Bystrici (funkčné miesto v odbore Pedológia)
 • výučba predmetov: Pedológia, Monitoring pôd Slovenska, Environmentálna chémia pôdy
 • vedenie úspešne obhájených diplomových prác: 2
 • vedenie úspešne obhájených dizertačných prác: 2
 • pedagogická profilácia: pedológia, monitoring pôd, environmentálna chémia pôdy

 

Vedecko-výskumná činnosť – profil:

 

 • národný koordinátor pre výkon monitoringu pôd na Slovensku (od roku 1997 doteraz)
 • v období rokov 2000-2001 koordinátor slovenskej verzie medzinárodného projektu Leonardo da Vinci (LdV) na FPV UMB – Katedra chémie v B. Bystrici pre prípravu medzinárodných vysokoškolských učebníc Environmentálna chémia pôdy a Aplikovaná chémia pôdy. Tiež je členom NRC (Národného referenčného centra pre lokálnu kontamináciu pôd)
 • v období rokov 2005-2006 riešiteľ medzinárodného projektu ENVASSO (Environmental Assessment of Soil Monitoring) v rámci 6. RP EU

 

Publikačná činnosť

 

Najvýznamnejšie publikované práce (2005-2014)

 

 • Kobza, J. 2005: Soil and plant pollution by potentially toxic elements in Slovakia. In: Plant, Soil and Environment, 51, 2005 (6): 243-248.
 • Wilcke, W., Krauss, M. and Kobza, J. 2005: Concentrations and forms of heavy metals in Slovak soils. „Journal of Plant Nutrition and Soil Science“ (k 60. výročiu narodenia prof. W. Zecha) J. Plant Nutr. Soil Sci. 2005, 168, 676-686.
 • Kobza, J, Barančíková, G., Makovníková, J., Styk, J., Širáň, M., Vojtáš, J. 2005: Návrh regulačných pôdoochranných opatrení z výsledkov monitoringu pôd SR. VÚPOP Bratislava, 2005 (vyšlo v r. 2006), 24 s. ISBN 80-89128-21-1. 
 • Kobza, J. 2006: 40 rokov organizovaného pedologického výskumu na strednom Slovensku. Enviromagazín č. 5, roč. 11/2006, s. 23-24. 
 • Kobza, J. a kol. 2007: Kritériá pre identifikáciu rizikových oblastí kontaminácie poľnohospodárskych pôd a metodické postupy ich hodnotenia. VÚPOP Bratislava, 40 s. ISBN 978-80-89128-35-8.
 • Kobza, J., Gáborík, Š. 2008: Súčasný stav a vývoj obsahu makro- a mikroelementov v poľnohospodárskych pôdach Slovenska. VÚPOP Bratislava, 58 s. ISBN 978-80-89128-47-1.
 • Kobza, J. 2008: Andosols and problem of their classification. Soil: A work of art of the nature. Book of Abstracts (Oral presentations), pp. 45, 9-18. Nov. 2008, University of Chile. Santiago de Chile.
 • Kobza, J. 2008: Some Statistical Aspects of National Scale Soil Monitoring in Slovakia. Book of Abstracts on Statistical Aspects of National Scale Soil Monitoring (Oral presentations). Published by Rothamsted Research Institute, Harpenden, UK, 11. – 12. 12.2008, pp. 10-11.
 • Kobza, J., Barančíková, G., Dodok, R., Hrivňáková, K., Makovníková, J., Bezáková, Z., Pálka, B., Styk, J., Širáň, M. 2009: Komplexné zhodnotenie aktuálneho stavu senzitívneho územia Žiarskej kotliny s dopadom na riešenie pôdoochranných opatrení. VÚPOP Bratislava, 86 s. ISBN 978-80-89128-53-2.
 • Kobza, J. a kol. 2009: Monitoring pôd SR. Aktuálny stav a vývoj monitorovaných pôd ako podklad k ich ochrane a dalšiemu využívaniu. Výsledky Čiastkového monitorovacieho systému – Pôda za obdobie rokov 2002-2006 (3. monitorovací cyklus). Monografia. VÚPOP Bratislava, 200 s. ISBN 978-80-89128-54-9.
 • Kobza, J., Barančíková, G., Hrivňáková, K., Makovníková, J., Nováková, K., Pálka, B., Schlosserová, J., Styk, J., Širáň, M. 2010. Komplexné zhodnotenie aktuálneho stavu senzitívnych území vplyvu magnezitových závodov (Jelšava-Lubeník a Hačava) s dopadom na riešenie pôdoochranných opatrení. VÚPOP Bratislava, 94 s., ISBN 978-80-89128-77-8.
 • Bigalke, M., Weyer, S., Kobza, J., Wilcke, W. 2010. Stable Cu and Zn isotope ratios as tracer of sources and transport of Cu and Zn in contaminated soil, Geochimica et Cosmochimica Acta (2010), doi: 10. 1016/j.gca.2010.08.044.
 • Kobza, J. 2010. Niektoré novšie atribúty hodnotenia pôdnych vlastností a procesov vo vzťahu k diagnostike pôd. In: Ved. práce VUPOP Bratislava, č. 32, 2010, s. 60-71, ISBN 978-80-89128-82-2.
 • Kobza, J. 2010. Some statistical aspects of monitoring of soil change in Slovakia. Zborník ref., 19-th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World. 1-6 August 2010, Brisbane, Australia, Symposium 1.5.1, pp. 119-122. Published on DVD. (Medzinárod. zborník referátov, recenzovaný).
 • Kobza, J. 2010. Nové trendy hodnotenia pôdnych vlastností a procesov vo vzťahu k diagnostike pôd. In: Nové trendy v diagnostike, klasifikácií a mapovaní pôd. Zborník abstraktov. 2. konf. Slov. a Českej pedolog. spoločnosti, Rožňava, 29.9.-1.10.2010, s. 7., ISBN 978-80-89128-79-2
 • Kobza, J., Barančíková, G., Dodok, R., Hrivňáková, K., Makovníková, J., Mališ, J., Pálka, B., Styk, J., Širáň, M. 2010. Monitoring pôd Slovenska. VÚPOP Bratislava, 2010, 40 s., ISBN 978-80-89128-73-0.
 • Kobza, J. 2011: Nové trendy hodnotenia pôdnych vlastností a procesov vo vzťahu k diagnostike pôd. In: Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Monografia. VÚPOP, Societas pedologica slovaca, Bratislava, 2011, s. 9 – 16. ISBN 978-80-89128-90-7.
 • Juan Carlos Garcia - Gil, J. Kobza, Pedro Soler-Rovira, Soňa Javoreková, 2013. Soil Microbial and Enzyme Activities Response to Pollution Near an Aluminium Smelter. In: CLEAN Soil Air Water, © 2013 WILEY-VCH, Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2013, 00 (0), 1-8. 
 • Kobza, J. 2013. Pedologia (vo svetle novších poznatkov). Vedecká monografia. FPV UMB Banská Bystrica. ISBN 978-80-557-0622-1.
 • Kobza,J., Gašová, K. 2014. Soil Monitoring System as a Basic Tool for Protection of Soils and Sustainable Land Use in Slovakia. In: Journal of Agricultural Science and Technology A, Volume 4, Number 6, June 2014 (Serial Number 38), 504-513. Editorial Office: 240 Nagle Avenue #15 C, New York, Ny 10034, USA.


Citácie a ohlasy:


a/ podľa SCI: 120
b/ ostatné citácie a ohlasy (mimo SCI): 229

 

Členstvo v domácich a medzinárodných organizáciách

 

 • od roku 1978 (predtým Slovenská pedologická spoločnosť) - člen Societas pedologica slovaca (SPS)
 • od roku 1996 - člen Českej pedologickej spoločnosti (ČPS)
 • od roku 1998 člen ESSC (European Society for Soil Conservation)
 • od roku 2000 (predtým ISSS) - člen IUSS (International Union of Soil Science)
 • od roku 2006 - člen FAO (Food and Agriculture Organisation)
 • od roku 2008 - člen European Confederation of Soil Science Societes (Viedeň)
 • od roku 2010 - predseda Odboru pôdoznalectva a ochrany pôdy pri Slovenskej akadémii pôdohospodárskych vied (OPOP SAPV) a člen Predsedníctva SAPV
 • od roku 2011 - člen Komisie pre výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckých kvalifikácií pri Predsedníctve SAPV
 • od roku 2008 - člen komisie P SAPV (Predsedníctva SAPV) pre ekológiu a krajinné inžinierstvo
 • od roku 1996 - expert UNOPS (United Nations Office for Project Services)
 • od roku 2008 - člen a školiteľ Odbornej komisie v štúdijnom odbore 6.4.2 Hydromeliorácie pri TU vo Zvolene
 • od roku 2006 člen Európskej komisie pre výkon jednotného monitoringu pôd v krajinách EÚ
 • od roku 2011 zastupca primárneho kontaktného bodu (PCP) Národného referenčného centra pre pôdu v rámci siete EIONET

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

 

 • november 1983 – Forschungsinstitute für Bodenkunde, Eberswalde, NDR (stáž)
 • marec 1997 – Protection and Use of Land. UK study tour on enhance knowledge of UK and EU legislation and practical issues. Firma ADAS, Londýn + terén, Anglicko
 • máj - júl 2003 – Štátna univerzita Ceará, Fortaleza (Brazília) - (výučba na pozvanie – pedológia a monitoring pôd)
 • november 2008 - Univerzita Santiago de Chile (Chile) - klasifikácia a hodnotenie pôd
 • jún - júl 2009 – Štátna univerzita Ceará, Fortaleza (Brazília) a Štátna univerzita UNESP Botucatu, State Sao Paulo (Brazília) - (výučba na pozvanie – pedológia a monitoring pôd)
 • máj - jún 2012 - Štátna univerzita Ceará, Fortaleza (Brazília) - výučba pedológie na pozvanie + účasť na medzinárodnom projekte "Estratégia de Controle e Manejo da Bioinvasão de Cryptostegia madagascariensis bojer ex decne (Periplocoidaeae, Apocynaceae) nas Matas de Carnaúba do Estado Ceará"  (Strategy of control bioinvasor Cryptostegia madagascariensis in the forest area of palma Carnaúba-Copernicia cerifera) - No 09553386- 9e CEPE No 3298/2D/O. 
 • máj 2013 - Štátna univerzita UNESP Sao Paulo (Brazília) - spolupráca s UMB Banská Bystrica
 • marec 2014 - Bendigo (Victoria), Australia-monitoring pôd (medzinárodný workshop)

Významné ocenenia

 • držiteľ pamätnej medaily Juraja Fándlyho za rozvoj poznania v oblasti pôdoznalectva a ochrany pôdy (od roku 2013)

 

Miestnosť:
F351a
Telefón:
048 446 7352