print

Pokyny pre autorov

Odovzdávanie rukopisov

Príspevky je potrebné odovzdať v elektronickej podobe v zodpovedajúcej pravopisnej a štylistickej úprave v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku, do 30. apríla a 30. septembra príslušného roka. Príspevky sa odovzdávajú v jednom exemplári. Článok, ktorý bude zodpovedať požadovaným kritériám a prejde recenzným konaním, bude vydaný bezplatne v najbližšiom čísle.

Posielanie príspevkov

Príspevky vypracované podľa požadovanej šablóny zasielajte vo formáte MS WORD na adresu redakcie časopisu: michaela.zoncova@umb.sk.

Štruktúra príspevku

Príspevok obsahuje názov v slovenskom jazyku, názov v anglickom jazyku, abstrakt v anglickom jazyku, kľúčové slová v anglickom jazyku a hlavný text. Hlavný text príspevku sa odporúča členiť na: úvod, cieľ a metodika, vlastný text členený na kapitoly, diskusia, záver a literatúra.

Na konci príspevku sa uvádza prípadný odkaz na projekt, v rámci ktorého bol príspevok vytvorený.

Recenzia

Vedeckú hodnotu príspevku posúdi recenzent, vybraný redakčnou radou časopisu. Redakčná rada vyberá takých recenzentov, ktorí sú odborníci rešpektovaní v problematike, ktorej sa daný rukopis venuje. Redakčná rada vyberá recenzentov tak, aby neboli v konflikte záujmov z pohľadu spolupráce, konkurencie alebo iných vzťahov s autormi príspevku. Recenzenti sú tak nezávislí od autorov, musia byť z inej inštitúcie. Každý recenzent v posudku uvedie odporúčanie príspevok prijať do tlače, zamietnuť, alebo navrhne v príspevku vykonať úpravy. Príslušný formulár pre recenzenta je umiestnený tu.

Copyright

Autori si zachovávajú autorské práva a udeľujú časopisu právo na prvú publikáciu spolu s prácou licencovanou súčasne s licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), ktorá umožňuje iným zdieľať prácu s potvrdením autorstva diela a počiatočnou publikáciou v tomto časopise.

Citovanie zdrojov v texte

V príspevkoch sa použité zdroje v texte citujú s použitím Harward style, t.j. metóda prvého údaja a dátumu (author-date-system). Citácie sa v texte uvádzajú v zátvorkách vo forme (Priezvisko autora / prvé slovo názvu, rok vydania citovaného dokumentu). Ak sa v rámci textu už prvý údaj nachádza, v zátvorkách sa uvedie len rok. Ak má viac dokumentov rovnaký prvý údaj i rok vydania, odlíšia sa malými písmenami za rokom vnútri zátvoriek, napr. (Kinceľ, 2000a). To isté sa urobí aj zozname bibliografických odkazov, napr. KINCEĽ, J. 2000a.

Príklady citovania v texte:

...Kaiser et. al (1971)...

...Koenigs (1974a, b)...

...výsledky potvrdil aj Mangos (1973), ktorý zistil....

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov je usporiadaný abecedne podľa priezviska autora / názvu dokumentu, za ktorým nasleduje rok vydania dokumentu. Bibliografický odkaz sa skladá z: Primárna zodpovednosť, Rok vydania, Názov,  Vydanie, Označovanie zväzkov seriálových publikácií, Vydavateľské údaje, Rozsah. V Zozname použitej literatúry sú autori povinní uvádzať aj DOI číslo k jednotlivým zdrojom (ak majú DOI číslo pridelené).

Spôsob zápisu viacerých autorov:

  • Mená sa uvádzajú v invertovanej podobe, krstné meno iniciálkou
  • Autori sa oddeľujú čiarkami, posledný autor je oddelený písmenom „a“ alebo &
  • odporúča sa uvádzať mená všetkých autorov, v prípade štyroch a viac autorov je možné uviesť len prvých troch a ostatných vynechať s použitím skratky et al.

Príklady bibliografických odkazov

Monografia

Priezvisko, M. (Rok vydania). Názov monografie: podnázov. Vydanie. Miesto vydania: vydavateľ

Ivanička, K. (1983). Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. Bratislava: SPN

Campell, A., Gillett, G. & Jones, G. (2005). Medical ethics. 4th edn. South Melbourne: Oxford University Press

 

Príspevok v zborníku / kapitola v monografii

Priezvisko, M. (Rok vydania). Názov príspevku. In M. Priezvisko (Ed.) Názov: podnázov. Vydanie. Miesto vydania: vydavateľ, rozsah

Kubalíková, L. & Kirchner, K. (2010). Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit. In M. Fňukal, J. Frajer & J. Hercik (Eds.) 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci: sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, pp. 117-125

 

Článok v časopise / seriálovej publikácii

Priezvisko, M. (Rok vydania). Názov článku. Názov časopisu, ročník, číslo, rozsah

Bačík, M. (2016). Populácia Slovenska z pohľadu druhého demografického prechodu. Geografické informácie, vol. 20, no. 2, pp. 10-23

 

Príspevok v elektronickom zborníku / monografii

Priezvisko, M. (Rok vydania). Názov príspevku. In M. Priezvisko, M. Priezvisko & M. Priezvisko (Eds.) Názov: podnázov. Vydanie. Miesto vydania: vydavateľ, rozsah. DOI alebo URL

Repík, O. (2016). K problematice vzdělávaní v cestovním ruchu v České republice. In V. Klímová & V. Žítek (eds.) XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 1109-1118. DOI: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-143

 

Článok v elektronickom časopise

Priezvisko, M. (Rok vydania). Názov článku. Názov časopisu, ročník, číslo, rozsah strán. DOI alebo URL

Lacika, J. (2016). Vplyv abiotických prvkov krajiny na rozšírenie hradov na Slovensku. Geografické informácie, vol. 20, no. 2, pp. 239-251. DOI: https://dx.doi.org/10.17846/GI.2016.20.2.239-251

Michal, P. (2016). Depresie v krasovom území Drienockej vrchoviny ako polja. Geografická revue, vol. 12, no. 1, pp. 13-19. Dostupné na: http://www.fpv.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=19660