print

Etický kódex

Redakčná rada vedeckého časopisu Geografická revue prijala etický kódex publikovania s cieľom naplnenia poslania časopisu. Redakcia dohliada na všetky fázy publikačného procesu a považuje za dôležité uplatňovať nasledovné štandardy správania pri publikovaní vedeckých článkov a to pre všetky zúčastnené objekty (autori, redaktori, recenzenti, vydavateľ). Etický kódex má prispieť k zabezpečeniu vysokej vedeckej úrovne časopisu stanovením etických štandardov publikovania vedeckých článkov a k zabráneniu porušovaniu týchto štandardov.

Etický kódex autora

 • Autor je povinný predložiť redakčnej rade taký rukopis, ktorý vychádza z jeho vlastného výskumu a výsledky musí prezentovať objektívne a jasne
 • Metodika výskumu musí byť dostatočne a zrozumiteľne prezentovaná
 • Zavádzajúce alebo vedome nesprávne vyhlásenia sa považujú za neetické správanie a sú neprijateľné
 • Pokiaľ autor použil pri práci pramene pochádzajúce od iných autorov, je povinný ich správne a úplne citovať
 • Plagiátorstvo je vo všetkých svojich formách neakceptovateľné
 • Autor publikuje taký článok, ktorého obsah ešte nebol publikovaný v inom časopise alebo publikácii
 • V článku sú uvedení všetci autori, ktorí významnou mierou prispeli k finálnej podobe príspevku
 • Zodpovedný autor je povinný zabezpečiť, aby všetci spoluautori boli uvedení v príspevku, videli a schválili jeho finálnu verziu a súhlasili s jeho predložením do redakcie
 • Ak autor odhalí závažnú chybu v jeho vlastnej publikovanej práci, je povinný bezodkladne o tom informovať redaktora a spolupracovať na oprave alebo stiahnutí článku z procesu jeho výroby
 • Autor predložením rukopisu poskytuje redakčnej rade bezplatné právo na jeho publikovanie tak v tlačenej, ako aj v elektronickej podobe
 • Autor tiež súhlasí so zaradením článku do všetkých databáz, v ktorých je alebo bude časopis zaradený
 • Autor zároveň súhlasí s uvedením svojho mena, priezviska, pracoviska a kontaktnej e-mailovej adresy v úvodnej časti článku s kontaktnými informáciami. 

 Etický kódex redakcie

 • O zaradení článkov do jednotlivých čísiel rozhoduje redakčná rada časopisu, ktorá vychádza z posudkov recenzentov
 • Redakčná rada odsúhlasí publikovanie rukopisu v časopise, ak význam článku prispeje k ďalšiemu rozvoju geografickej vedy alebo praxe
 • Výkonný redaktor pracuje s rukopismi z hľadiska ich obsahu a kvality, bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, štátnu príslušnosť alebo politické názory autorov
 • Nikto z redakcie nesmie sprístupniť žiadne informácie o predloženom rukopise žiadnym subjektom okrem korešpondujúceho autora, recenzentov, potenciálnych recenzentov, členov redakčnej rady a vydavateľa

 Etický kódex recenzenta

 • Recenzent pomáha redaktorovi a redakčnej rade pri redakčnom rozhodnutí o publikovaní/zamietnutí príspevku. Pripomienky recenzenta zhrnuté v recenzentskom posudku pomáhajú autorovi vylepšiť článok
 • Každý navrhnutý recenzent, ktorý sa cíti nekvalifikovaný recenzovať nejaký rukopis článku, alebo vie, že nebude schopný urobiť recenziu v stanovenom termíne, by mal na to upozorniť redakciu a ospravedlniť sa z recenzného procesu
 • S každým rukopisom obdržaným na recenzovanie musí recenzent zaobchádzať ako s dôverným materiálom. Rukopis nesmie nikomu ukázať, ani o ňom nesmie diskutovať s nikým iným, okrem výnimky udelenej výkonným redaktorom časopisu
 • Recenzia musí byť vypracovaná objektívne. Osobná kritika autora je neprípustná. Recenzenti by mali vyjadriť svoje názory odborne, jasne, zrozumiteľne a primerane ich podporiť argumentmi
 • Recenzenti by mali označiť údaje a informácie, ktoré autor nesprávne citoval, resp. necitoval. Akékoľvek vyhlásenie, že údaje alebo argumenty boli už predtým publikované, je potrebné náležite zdokumentovať. Recenzent by mal upozorniť výkonného redaktora v prípade zásadnej podobnosti alebo prekrývania medzi posudzovaným rukopisom a akejkoľvek inej publikovanej štúdie, ktorých si je vedomý
 • Recenzenti by nemali hodnotiť články, pri ktorých by mohlo prísť ku konfliktu záujmov, vyplývajúceho z konkurenčných alebo iných vzťahov s autormi príspevkov

 Riešenie sťažností

 • Redakcia podnikne konkrétne kroky v prípade sťažností etického charakteru na predložený alebo publikovaný rukopis. Tieto opatrenia spravidla zahŕňajú kontaktovanie autora rukopisu alebo štúdie a náležité posúdenie príslušnej sťažnosti, alebo vznesených nárokov