print


Časopis Geografická Revue je vedeckým recenzovaným (peer review) geografickým časopisom Katedry geografie a geológie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Časopis vychádza 2-krát ročne od roku 2005 v elektronickej verzii. Cieľom časopisu je publikovanie vedeckých a vedecko-populárnych štúdií, vedeckých správ a statí, diskusných príspevkov, spoločenských správ, recenzií, bibliografie a rôznych informácií zameraných na geografickú teóriu a prax.

Otvorený prístup: Časopis Geografická revue uverejňuje čísla s plne otvoreným prístupom, čo znamená, že všetky články sú dostupné na internete všetkým používateľom ihneď po uverejnení. Časopis Geografrická revue je publikovaný na základe podmienok "Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license", čo znamená, že je povolené neobmedzené používanie, distribúcia a reprodukcia v akomkoľvek médiu za predpokladu, že pôvodné dielo je správne citované.

Názov časopisu: Geografická revue

ISSN (online): 2585-8947

ISSN (print): 2585-8955

DOI: https://doi.org/10.24040/GR

Periodicita: 2-krát ročne

Kategória publikačnej činnosti: ADF – Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Časopis je zaradený do databáz:

Crossref logo

CrossRef je oficiálna medzinárodná registračná agentúra, ktorá poskytuje organizačnú a technickú infraštruktúru pre registráciu a využitie DOI (Digital Object Identifier) v oblasti vedeckého výskumu. Crossref umožňuje ľahko nájsť, citovať, prepojiť a hodnotiť výsledky výskumu.

 

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) je databáza, ktorá bola vytvorená a vyvinutá európskymi  výskumnými pracovníkmi pod koordináciou Stáleho výboru pre humanitné vedy (SCH) Európskej nadácie pre vedu (ESF).

 

ROAD je adresár vedeckých zdrojov otvoreného prístupu. Služba je ponúkaná medzinárodným centrom ISSN s podporou komunikačného a informačného sektora UNESCO a poskytuje bezplatný prístup k podskupine registra ISSN - 1,8 milióna bibliografických záznamov.

 

Index Copernicus International je medzinárodná platforma na podporu národnej a medzinárodnej spolupráce medzi vedcami, vydavateľmi vedeckých časopisov a vedeckých subjektov. ICI Journals Master List je medzinárodná indexačná databáza vedeckých časopisov.

 

OAJI je fulltextová databáza vedeckých časopisov s otvoreným prístupom. Zakladateľom tejto databázy je Medzinárodné sieťové centrum pre základný a aplikovaný výskum, USA.

 

DOAJ (Directory of Open Access Journals, slovensky Adresár časopisov s otvoreným prístupom) je webový projekt, ktorého snahou je poskytovať zoznam tzv. otvorených časopisov. Je spravovaný švédskou Lund University. 

 

 

  ENGLISH VERSION

=