print

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
  • Funkcia:Vysokoškolská učiteľka
  • Zaradenie:Docentka

KontaktMiestnosť: F304
Telefón: 048 446 7304Email: dagmar.popjakova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Konzultácie sú možné každý pracovný deň, vždy po dohovore emailom na: dagmar.popjakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

ResearchGate

ORCID

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

- Didaktika geografie

- Všeobecná geografia

- Nové trendy v geografii

- Komplexná geografická analýza regiónov

- Regionálna geografia a rozvoj regiónov

- Rozvoj regiónov vo vybraných štátoch EÚ

- Regionálna geografia sveta: vybrané regióny

 

VEDECKO-VÝSKUMNÉ ZAMERANIE

- didaktika geografie

- migračné pohyby obyvateľstva

- sociálno-ekonomické transformačné procesy s dôrazom na transformáciu priemyslu

- dopady socio-ekonomickej transformácie na demografické procesy a štruktúry

- cezhraničná spolupráca a problematika euroregiónov ako inštitucionálnych foriem cezhraničných väzieb

 

VZDELANIE

1982-1987 – Katedra socioekonomickej geografie PriF UK v Bratislave - VŠ štúdium (RNDr.)

1987-1991 – Geografický ústav SAV, pracovisko Košice, odborná asistentka II

1992-2001 – Katedra geografie FHPV Prešovská univerzita v Prešove (do r. 1996 UPJŠ Košice), odb. asistentka

1993-2001 – Katedra humánnej geografie a demogeografie PriF UK v Bratislave – doktorské štúdium (PhD.)

2005-2007 – Katedra humánnej geografie a demogeografie PriF UK v Bratislave, odb. asistentka/docentka                   

2007          – Katedra geografie a geoekológie FHPV Prešovská univerzita v Prešove – habilitačné konanie (doc.)                  

PRAX

2018 – doteraz     Katedra geografie a geológie UMB v Banskej Bystrici (docentka)

2011 – 2018         Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích (docentka), od r. 2013 vedúca katedry                  

2009 – 2011         Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Brusel (asistentka)

2005 – 2008         Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (odborná asistentka / docentka)

1992 – 2001         PdF UPJŠ resp. FHPV Prešovská univerzita v Prešove (odborná asistentka)

1987 – 1991         Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, pracovisko Košice (odborná pracovníčka II)    

 

ŠTUDIJNÉ STÁŽE A PREDNÁŠKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ

1994 krátka študijná stáž: Uniwersytet Łodzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii, Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni, Łódź, Poľsko

1997 krátka študijná stáž: Uniwersytet Łodzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii, Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni, Łódź, Poľsko

2006 krátky výskumný pobyt: Uniwersytet Śląski, Wydział nauk o Ziemi, Sosnowiec, Poľsko

2014/5 5-mesačná štáž: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, Poľsko

 

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH SPOLOČNOSTIACH

- členka Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV (predtým ČSGS od r. 1988)

- členka Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (od r. 1997)

- členka Českej geografickej spoločnosti (od r. 2011)

- členka Geografické informácie (UKF Nitra) od r. 2016 

- členka Redakčnej rady periodika Review of International Geographical Education Online v r. 2016

 

PREHĽAD RIEŠENÝCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV

2016-2018 spoluriešiteľka grantového projektu Jihočeské univerzity (GAJU) 160/2016/S. Klíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů. Vedúci projektu dr. Michal Vančura

2013-2015 spoluriešiteľka grantového projektu Jihočeské univerzity (GAJU) 162/2013/S Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu. Vedúci projektu dr. Michal Vančura

2008-2009 spoluriešiteľka grantového projektu VEGA č. 1/4551/07 História slovenskej evanjelickej cirkvi a .v. Vedúca projektu doc. Dagmar Kusendová, CSc.

2007-2008 spoluriešiteľka grantového projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja č. LPP-0109-06 Demografia a demogeografia – dôležité vedné disciplíny a ich význam pre spoločnosť. Vedúci projektu Mgr. Branislav Bleha, PhD.

2006-2008 spoluriešiteľka grantového projektu VEGA č. 1/3065/65 Nové trendy vývoja populačných procesov a štruktúr na Slovensku a prognózy ich vývoja. Vedúci projektu prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.

2000-2001 spoluriešiteľka grantového projektu VEGA č. 1/7561/20 Transformačné procesy sídelných štruktúr východného Slovenska v ostatnom decéniu. Vedúca projektu prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.

1997-1999 spoluriešiteľka grantového projektu Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV VEGA č. 95/5195/430 Transformácia priestorovej štruktúry urbánnej krajiny Prešova ako rezultát celospoločenských zmien v poslednom decéniu. Vedúca projektu prof. RNDr. Eva Michaeli, CSc.

1987-1990 spoluriešiteľka projektu č. II-7-1/05 Funkčná optimalizácia krajinných štruktúr /modelové územie Východoslovenskej nížiny/. Vedúci projektu doc. RNDr. Jozef Kvitkovič, DrSc.