print

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
 • Funkcia:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa
 • Zaradenie:Odborná asistentka

KontaktMiestnosť: F300
Telefón: 048 446 7300Email: Bohuslava.Gregorova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda10:00 - 12:00
Štvrtok-
Piatok10:00 - 12:00
Konzultačné hodiny v piatok sú určené pre študentov externého štúdia.

Profesijná charakteristika

PROFIL VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI

Researcher ID (WoS) T-8516-2018

                                   ABF-9812-2020

ORCID ID (Scopus) 0000-0002-8544-9493

Author ID 55627027400

 • Geografia cestovného ruchu – priestorové zákonitosti cestovného ruchu, história cestovného ruchu, teória a metodológia cestovného ruchu, funkcie cestovného ruchu, mestský turizmus, využitie a aplikácia GIS v cestovnom ruchu, regionálny rozvoj v cestovnom ruchu.
 • Geografia percepcie – behaviorálna a humanistická geografia, mentálne mapy, percepcia mesta a aktivít cestovného ruchu.  
 • Religiózna geografia – pútnické aktivity a problematika pútnických centier na Slovensku, pútnický cestovný ruch. 

KVALIFIKÁCIA

 • Mgr.: 
  • rok: 2006
  • odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
  • program:  geografia - história
  • miesto: Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • téma:  Euroregión Beskydy a jeho formovanie z geopolitických aspektov
 • PaedDr.:
  • rok: 2010
  • odbor: učiteľstvo akademických predmetov
  • program: učiteľstvo predmetov geografie
  • miesto: Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie FPV UMB
  • téma: Mentálna mapa ako didaktická pomôcka výučby geografie na modelovom území Nízkych Tatier
 • PhD.:
  • rok: 2012
  • odbor: regionálna geografia
  • program: regionálna geografia a regionálny rozvoj
  • miesto: Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV PU
  • téma: Vybrané priestorové zákonitosti cestovného ruchu v Nízkych Tatrách na príklade modelového územia Chopok - juh

SÚČASNÉ PRACOVNÉ ZARADENIE

Odborná asistentka v študijnom odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 4.1.35 Geografia na Katedre geografie a geológie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Vedúca katedry od 01.08.2017.

PRIEBEH DOTERAJŠEJ PRAXE

2006 –  súčasnosť - odborná asistentka na Katedre geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela                                                   

PROFIL PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI

 • Výučba predmetov:
  • Geografia nevýrobnej sféry
  • Geografické systémy nevýrobných aktivít
  • Humánna geografia Slovenska
  • Vybrané problémy regiónov Slovenska
  • Geografia percepcie
  • Behaviorálna geografia
  • Geografia cestovného ruchu
  • Religiózna geografia
  • Základy percepčnej geografie
  • Terénne cvičenia 2
 • Vedenie úspešne obhájených bakalárskych prác: 28
 • Vedenie úspešne obhájených diplomových prác: 20

ZAPOJENOSŤ V GRANTOVÝCH SCHÉMACH

 • Vedúci riešiteľ
  • Fakultný grant – 754 – GeKe (2008) Priestorová koncepcia rozvoja Bystrického podolia a Nízkych Tatier z hľadiska cestovného ruchu
  • Fakultný grant –21007– GeKe (2009) Priestorová koncepcia rozvoja Bystrického podolia a Nízkych Tatier z hľadiska cestovného ruchu  
  • Fakultný grant – 2010 – 17 KGE (2010) Priestorová koncepcia rozvoja Bystrického podolia a Nízkych Tatier z hľadiska cestovného ruchu  
  • UGA 2010 – 02/01/2010 (I-10-005-02) Geografické aspekty rozvoja cestovného ruchu v rekreačnej oblasti Chopok - juh v Nízkych Tatrách
  • UGA 2012 – I-12-005-07 Percepcia potenciálu cestovného ruchu rekreačnej oblasti Chopok - Juh v Nízkych Tatrách
 • Spoluriešiteľ
  • OPV - 2012/1.2/05-SORO Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí. Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy. Opatrenie: 1. 2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Názov aktivity: A 4 Tvorba a inovácia predmetovej ponuky pre skvalitnenie výučby regionálneho rozvoja  na UMB v Banskej Bystrici
  • OPV - 26110230077 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy. Opatrenie: 1. 2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Názov aktivity: 1.1 Inovácia študijných programov o predmety so zameraním na geoinformačné technológie
  • KEGA - 018UMB-4/2011 Regionálna výchova v geografickej edukácii regiónu horného Pohronia
  • VEGA - 1/0236/08 Potenciál cestovného ruchu stredného Slovenska v geografických modeloch  

AKTÍVNA ÚČASŤ NA VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH

 • domáce: 15
 • zahraničné: 2

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA CELÉ OBDOBIE

 • vedecké štúdie a vedecké články: 25 vedeckých prác
 • učebnice, učebné texty: spoluautorka 2 učebníc pre základné školy a 4 vysokoškolských učebníc
 • vyriešené vedecko-výskumné a tematické úlohy: 9
 • prednesené referáty a príspevky: 6
 • odborné články: 2 

NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKOVANÉ PRÁCE

Celú publikačnú činnosť je možné zhliadnuť TU.

CITÁCIE A OHLASY

 • zahraničné: 8
 • domáce: 2

ČLENSTVO V DOMÁCICH MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÁCH

 • členka Slovenskej geografickej spoločnosti (predsedníčka Stredoslovenskej odbočky Slovenskej geografickej spoločnosti).