print

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra techniky a technológií
  • Funkcia:Vysokoškolská učiteľka
  • Zaradenie:Docentka

KontaktMiestnosť: 217
Telefón: 048 446 7217Email: Alena.Ockajova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda10:00 - 11:30
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Alena OČKAJOVÁ, doc. Ing. PhD.

Katedra techniky a technológií
FPV, UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
miestnosť: 217
tel.: + 421 48 446 7217
e-mail: alena.ockajova@umb.sk
Predseda AS FPV UMB

Výučba

Zimný semester

Materiály a technológie 1, Legislatíva BOZP,
Profilové poznatky z technických odborov

Letný semester

Pracovné prostredie

Vzdelanie

Ing.

VŠLD  vo Zvolene DF

1984

PhD.         

VŠLD  vo Zvolene DF

1990

doc.

TU vo Zvolene, DF

2001

Oblasti výskumu

  • interakcia drevo – nástroj
  • optimalizácia vstupných parametrov v procesoch obrábania dreva, tvorba triesky, jej morfológia, opotrebenie nástrojov, drevný prach
  • BOZP,  pracovné prostredie

Súčasné projekty

Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Opatrenie:
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Aktivita 2.1 Virtuálna univerzita UMB
Kód ITMS projektu
: 26110230077
Pozícia v projekte: 5.1.28 Odborný pracovník aktivity (odborný pracovník 46)

Ukončené projekty

VEGA 1/5010/98 Fyzikálno-mechanické javy v procese kontaktu modifikovaného dreva s elementárnym prvkom rezania  (1998-2000) – zástupca vedúceho projektu

VEGA 1/8125/01 Fyzikálno-chemické a mechanické zmeny mikroštruktúry povrchu dreva a elementárneho rezného klina v ich vzájomnej interakcii (2001-2003) – vedúca projektu

VEGA 1/1356/04 Fyzikálne a požiarno-technické parametre drevného prachu vplývajúce na jeho výbušnosť (2004-2006) – spoluriešiteľ

VEGA 1/1355/04 Výskum vplyvu interakčných javov v procesoch pílenia dreva na rizikové faktory pracovného prostredia (2004-2006) - zástupca vedúceho projektu

VEGA 1/2403/05 Výskum relevantných vlastností juvenilného dreva pri kontaktných javoch v procese obrábania s predikciou jeho technologického smerovania (2005-2007) – spoluriešiteľ

VEGA 1/2402/05 Výskum fyzikálnych vlastností prachovej frakcie triesok vzniknutej v procese trieskového delenia a obrábania dreva (2005-2007) – spoluriešiteľ

VEGA  1/4387/07 Výskum fyzikálnych a mechanických javov v špecifických podmienkach prvotného a druhotného spracovania dreva a drevných materiálov (2007-2009) – spoluriešiteľ

VEGA 1/0714/10 Výskum javov v interakcii nástroj - obrobok  v zóne rezania dreva a drevných materiálov a ich dopad na pracovné prostredie (2010-2011) - zástupca vedúceho projektu

KEGA  3/2193/04 Transformácia starého študijného odboru drevárskeho inžinierstva na nové princípy trojstupňového vysokoškolského vzdelávania v oblasti mechanického spracovania dreva (2004-2006) – spoluriešiteľ

KEGA 3/6068/08 Technická legislatíva v drevospracujúcom priemysle (2008-2010) – zástupca 1. spolupracujúceho pracoviska

KEGA 005UMB – 4/2011 Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových študijných programov prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na technické odborné predmety(2011-2013) – spoluriešiteľ

OPVaV-2011/1.1/01-SOROObnova a budovanie infraštruktúry pre ekologický a environmentálny výskum na UMB v BB, špecifický cieľ: Modernizácia a investície do technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia pre štúdium biotickej zložky životného prostredia, aktivita 2.2: Meranie a analýza faktorov pracovného prostredia – spoluriešiteľ

Výber publikačnej činnosti

Vedecké práce registrované v databázach Web of Science alebo Scopus

Očkajová, A., Beljo Lučič, R., Čavlovič, A., Tereňová, J.: Reduction of dustiness in sawing wood by universal circular saw. In: Drvna industrija 57 (3) 2006: 119-126. ISSN 0012-6772

Očkajová, A., Beljaková, A., Luptáková, J.:Selected propreties of spruce dust generated from sanding operations. Drvna industrija 59 (1) 2008: 3-10. ISSN 0012-6772

Očkajová, A., Kučerka, M.: Granular analysis of dust particles from profiling and sanding process of MDF. In: Proceedings of the 3rd ISC – Woodworking techniques, Zalesina. Zagreb: Faculty of Forestry, 2009: 187-192. ISBN 978-953-292-009-3

Očkajová, A.: Využitie e-learningu v predmete Bezpečnosť a hygiena práce. In: Trendy ve vzdělávání 2009. Monografia z mezinárodní konference TVV 2009. Olomouc: PF UP, 2009: 528-531. ISBN 978-80-7220-316-1

Očkajová, A., Beljaková, A., Siklienka, M.:  Morphology of dust particles from the sanding process of the chosen tree species. In: Wood research, 53 (2) 2010: 89-98. ISSN 1336-4561

OČKAJOVÁ, A., BANSKI, A.: Granulometria drevného brúsneho prachu z úzko-pásovej brúsky. Granularity od sand wood dust from narrow belt sanding machine. Acta Faculatis Xylologiae Zvolen, 55 (1): 85-90, 2013. ISSN 1336-3824

RYBAKOWSKI, M., DUDARSKI, G., OČKAJOVÁ, A., STEBILA, J.: Assesment of the risk and thermal resistance of tyres. Advanced Materials Research Vols. 805-806 (2013) pp 1771-1774. ISSN 1662-8985

OČKAJOVÁ, A., STEBILA, J., RYBAKOWSKI, M., ROGOZINSKI, T., KRIŠŤÁK, Ľ., ĽUPTÁKOVÁ,J.:The granularity of dust particles when sanding wood and wood-based materials. In: Advanced Materials Research. Vol. 1001 (2014) pp 432-437. ISBN-13: 978-3-03835-198-6

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Očkajová, A., Banski, A.:Characteristic of dust from wood sanding process. In: Wood machining and processing – produkt quality and waste characteristics. Monography.Warsaw: WULS – SGGW Press, 2009, 116-141. ISBN 978-83-7583-107-8

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

OČKAJOVÁ a kol.: Pracovné prostredie a ergonómia. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum UMB v BB, 2013, 402 s. ISBN 978-80-557-0617-7.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ROGOZIŇSKI, T., OČKAJOVÁ, A.: Comparison of two methods for granularity determination of wood dust particles. Ann. WULS – SGGW, For. and Wood Technol., 81. 2013: 197-202. ISSN 1898-5912

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

OČKAJOVÁ, A.: Výroba štiepok a možné riziká vplývajúce na človeka. In: Biomasa a riziká pri jej spracovaní. Monografia. CD-ROM. Zvolen: LF TU, 2012: 190-205. ISBN 978-80-228-2365-4

OČKAJOVÁ, A.: Prašnosť v drevárskej prevádzke a jej možná redukcia. In: Acta universitatis matthiae belii, séria Technická výchova, No 12. Banská Bystrica: FPV UMB, 2012: 31-38. ISBN 978-80-557-0461-6

AFC Publikované príspevky na zahraničných  vedeckých konferenciách

Očkajová, A., Kučerka, M.: Granularity of dust particles obtained in the process of sanding and milling of particleboard. In: Proceeding of the 4th International Science Conference - Woodworking Techniques. Brno: Czech University of Life Sciences Prague, 2011: 211-217. ISBN 978-80-213-2182-3

AFD Publikované príspevky na domácich  vedeckých konferenciách

OČKAJOVA, A., KUČERKA, M.: Rozmerová a tvarová analýza prachových častíc z procesu obrábania MDF. In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2012. Zvolen: DF TU vo Zvolene, 2012: s. 255-260. ISBN 978-80-228-2385-2

RYBAKOWSKI, M., OČKAJOVÁ, A., KAZMIERCZAK, P.: Professional risk – objectives, methods and procedures for its evaluation on the example of a welder. In: Integrovaná bezpečnosť 2012. Zborník príspevkov z MVK. Trnava: STU MTF, 2012: 61-68. ISBN 978-80-8096-181-7

KUČERKA, M., OČKAJOVÁ, A.: Analýza zrnitosti piliny z procesov pílenia suchého smrekového a dubového dreva. In: Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2014: zborník prednášok, IX. MVK. Zvolen: TU vo Zvolene, 2014, s.  105-110. ISBN 978-80-228-2658-7.

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

Banski, A., Očkajová, A.,  Sujová, E.:Bezpečnosť práce v drevospracujúcom priemysle. Odborná monografia. Zvolen: TU, 2011: 148s. ISBN 978-80-228-2292-3

BCI Skriptá a učebné texty

OČKAJOVÁ, A. KUČERKA, M.: Materiály a technológie 1. Drevárske technológie. Banská Bystrica: FPV UMB, 2011: 115 s. ISBN 978-80-557-0262-9

BDE Odborné práce v nekarentovaných  zahraničných časopisoch

OČKAJOVÁ, A., BANSKI, A.: Študijný materiál pre oblasť BOZP v príprave budúcich učiteľov. In: EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA. Wybrane problemy edukacji, informatycznej i informacyjnej. Ročník naukowy NR 3/2012 – 2, s. 127-133. ISSN 2080-9069.

Miestnosť:
217
Telefón:
048 446 7217