print

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Docent

KontaktMiestnosť: F310
Telefón: 048 446 7310Email: Alfonz.Gajdos@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda14:00 - 16:30
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Kvalifikácia

 

Absolvent: FTVŠ UK v Bratislave, rok: 1979, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii telesná výchova - zemepis

 

PhD.: rok:1998

odbor: fyzická geografia a geoekológia

miesto: PríF UK v Bratislave

téma: Komplexná fyzickogeografická charakteristika Starohorských vrchov

 

RNDr.: rok: 2001

odbor: fyzická geografia a geoekológia

miesto: Katedra krajinnej ekológie FPV UMB

téma: Geoekologická charakteristika Starohorských vrchov

 

doc.:  rok: 2002

odbor: fyzická geografia a geoekológia

miesto: FHPV PU Prešov

téma: Zmeny v krajinnej štruktúre Starohorských vrchov na príklade lesnej vegetácie

 

Súčasné pracovné zaradenie

Docent na funčnom mieste od 2007 (ŠO Geografia)

 

Priebeh doterajšej praxe

1979 – 1990: Internátna športová škola v Banskej Bystrici (stredoškolský učiteľ)

1990 – 2005: katedra geografie Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, neskôr Fakulty humanitných a prírodných vied UMB, v súčasnosti Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

1994 – 1999: tajomník katedry geografie FPV UMB v Banskej Bystrici

2001 – 2006: prodekan FPV UMB pre pedagogickú činnosť

od 2007: dekan FPV UMB v Banskej Bystrici

2015 - 2018: prodekan FPV UMB pre rozvoj

 

Pedagogická činnosť – profil

školiteľ doktorandského štúdia: na FPaHV PU v Prešove v ŠP regionálna geografia a regionálny rozvoj v ŠO 4.1.38 regionálna geografia

garant ŠP Geografia a krajinná ekológia v ŠO Geografia na FPV UMB, 1. stupeň VŠ štúdia

spolugarant ŠP Geografia a rozvoj regiónov, 2. stupeň VŠ štúdia, Didaktika geografie 3. stupeň VŠ štúdia

člen oborovej rady doktorského SP Specializace v pedagogice, studijný obor Didaktika geografie na PF Masarykovej univerzity v Brne

 

Vedecko-výskumná činnosť – profil

Projekt VEGA 1/7423/2000 (spoluriešiteľ): Geoekologická a humánnogeografická optimalizácia kotlinových a horských systémov Slovenska (2000 - 2002)

Projekt VEGA 1/2034/05 (vedúci projektu): Kvalita a využívanie životného prostredia podhorských a horských oblastí stredného Slovenska (2005 – 2007)

Projekt VEGA 1/0154/08 (vedúci projektu): Geografické a krajinnoekologické problémy montánnej (baníckej) krajiny stredného Slovenska (2008 – 2010)

Projekt KEGA 039UMB-4/2018: Geografia Afriky, premeny a perspektívy: metódy výučby a učebnica

 

Publikačná činnosť

a) samostatné vedecké práce a monografie: 1 zahraničná monografia, 3 domáce monografie, 5 kapitol v domácich monografiách

b) vedecké štúdie a vedecké články: 49 vedeckých prác

c) učebnice, učebné texty: 1 vysokoškolská učebnica, 8 stredoškolských učebníc, 8 vysokoškolských učebných textov

d) vyriešené vedecko-výskumné a tematické úlohy: 5

 

 

 

Počet ukončených doktorandov

      RNDr. Martina Škodová, PhD.

      RNDr. Helena Forgáčová, rod. Odrobiňáková

 

      RNDr. Alžbeta Ližbetinová

 

Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách

- od roku 2005: člen Ústrednej predmetovej komisie pre zemepis/geografiu Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

- 2004 – súčasnosť: člen Vedeckej rady FPV UMB v Banskej Bystrici

- od roku 2005: hlavný redaktor vedeckého časopisu Geografická revue

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

máj 1997: Université de Angers (Francúzsko)

júl - august 2007: Université de Poitiers, vzdelávacie centrum CAREL v Royan (Francúzsko)